ベトナム総合情報サイトVIETJO [ベトジョー] ベトナムの最新ニュースを毎日無料配信!
 ようこそ ゲスト様 
越日・日越(ベトナム語・日本語)オンライン辞書

VJ(ベトジョー)越日・日越オンライン辞書(8万語超収録)の検索結果

越日・日越辞書 (86,148語収録)

ベトナム語辞書検索結果 [日本語→ベトナム語]
°に該当する単語が見つかりませんでした。

検索のヒント

・単語に誤字・脱字がないか確かめてください。
・違う単語を使ってみてください。
・より一般的な言葉を使ってみてください。

ngoài ra

尊ぶ

quý trọng

尊大な

chóng lỏnkiêu kỳ

尊大ぶる

làm caonhặng bộnhặng xị

尊称

tôn xưng

尊重する

kính trọngquý trọngtôn trọngvì nểvị nể

尚武の

thượng vẽ

尊敬に値する

khả kính

尊敬すべき

vẻ vang

尊敬する

cung kínhkhâm phụckính nểkính trọngtôn kínhtôn trọngtrọng vọng

尊敬する目上

sư huynh

尊敬する相手への呼びかけの語

ngài

尊敬する長老

tôn trưởng

尚書

thượng thư

導く

chỉ dẫnchuyềncõngdắt dẫndìu dắt

導入

việc giới thiệu

導火線

hỏa maingòingòi lửa

導管

ống dẫn

封印する

niêm phong

封建

phong kiến

封建の

cương thường

封建的な学者

封建的な統治者

vua quan

封建領主

lãnh chúa

封土

phong địa

封筒

bao thơphong bì

封爵する

phong tước

封鎖する

phong tỏatỏa bếtỏa cảng

封書

phong thư

tiểu

小嚢

nang

小型のガラス瓶

ve

小型地雷

mìn muỗi

小型鍋

nồi ba

小型株

cổ phiếu vốn ít

小さくて弱々しい

oắt

小さくて低い

hin

小さくて細長い塊

thẻo

小さくて細長い壺

thõng

小さくて縺れている

líu nhíu

小さくて機敏な

le te

小さくなる

hao hụtsăn

小さく砕けた

cốm

小さな区画

miếng

小さな包み

phongphung

小さな紡ぎ車

vày

小さな蟹

cáy

小さな谷

thung

小さな束

túm

小さな束にする

túm

小さい

concon concỏn conlắtlắt mắtménnhỏnhỏ béxép

小さいどら

tiu

小さいかご

mủng

小さい太鼓

trống con

小さい太鼓の連続音

tung tung

小さい店

quán hàng

小さいノコギリ

cưa tay

小さいワインボトル

nẫmnậmnít

小さいグループに分ける

kíp

小さい竹舟

mủng

小さい男の子の使用人

thư đồng

小さい溝

xẽo

小ささ

độ nhỏ

小さめ

hơi nhỏ

小卵

noãn

小口

số tiền nhỏ

小口市場金利連動型預金

Chứng chỉ Thị trường Tiền tệ

小口現金

tiền tiêu vặt

小口預金

ký quỹ một số tiền nhỏ

小声で

nhỏ tiếng

小声で尋ねる

hỏi nhỏ

小声で言う

nhẩm

小声で話す

nhỏ tiếng

小売

bán lẻ

小売店

cửa hàng, cửa hiệu, nơi tiêu thụ

小売価格

giá bán lẻ

小売り

sỉ

小売りする

bán lẻ

小売商

người bán lẻ

小売物価

giá bán lẻ

小売買いする

mua lẻmua sỉ

小売指数

chỉ số bán lẻ

小太りの

chụt chịtđậmđầy đẫyđẫynhịn nhỉnhnhỉnh

小太鼓の音

rinh

小姑

mụ o

小委員会

tiểu ban

小娘

con béđĩ

小学校

tiểu họctrường tiểu học

小学校の校長

trưởng giáo

小学校の教員

giáo học

小学校教員

trợ giáo

小家族の子供

mụn

小宇宙

vi mô

小屋

chuồnglềumao điếmquán

小峡谷

ngòirạchrộc

小島

cù laohòn

小川

ràosông contiểu khe

小川のせせらぎ

róc rách

小乗仏教

tiểu thặngtiểu thừa

小幅往来

sự thay đổi nhỏ, sự dao động nhỏ

小人

nấm lùntiểu nhân

小人の

lùn

小企業の協同組合

tổ hợp tác

小作農

tá điền

小便

nước tiểutiểutiểu tiện

小便する

đi dáiđi giải

小便をする

đái

小便器

bồn tiểu

小便禁止

cấm tiểu tiện

小便臭い

khai

小心な

tiểu tâm

小区

tiểu khu

小区画

tổng

小区画地

thửa

小僧

chú tiểu

小切手

ngân phiếusécséc

小切手控

cuốn séc

小エビ

téptép riu

小グループ

tốp

小冊子

tập

小商人

tiểu thương

小児

thiếu nhi

小児科

nhi khoa

小児病の総称

sài ghẻ

小児麻痺

sài kinh

小石

cuộisỏi

小箱

kéttráp

小粒

mẳn

小生意気に

xấc xược

小熊

nhum

小熊座

tua rua

小片

mụnrẻothẹp

小百姓

tiểu nông

小隊

trung đội

小銭

hàotiền lẻtiền lẻ

小銃に弾を込める

lên đạn

小道

đường hẻmhẻmnẻongõ

小鍋

niêu

小袋

bìuđùm

小食な

khảng

小規模の

nhèmtiểu quy mô

小規模の手工業

tiểu thủ công

小馬鹿にする

lỡmnhạo

小言を言う

chì chiếtđaykhuyên can

小骨

hom

小説

tiểu thuyếttruyện

小豆

đậu đỏ

小鳥の囀り

chích chích

小鳥の囀る声

líu lo

小鴨

le

小路

ngõ hẻm

小鹿

hoẵng

小躍りして喜ぶ

nhảy cẫng

小躍りする

loi choi

小麦

tiểu mạch

小麦粉

bột mì

小麦粉の蕎麦

小麦色に焼く

sạm

小麦色の

da bánh mật

小舟

ghe

小走りする音

ton ton

小間物

tạp phẩm

小間物屋

hàng xén

小脳

tiểu não

小腸

ruột non

小雨

mưa phùnmưa nhỏ

小柄な

choắt

小柄の

còi

小枝

chàngànhnhànhnhánhque

小村

thôn

小根

rễ con

小机

yên

小指

ngón tay út

小戻し

sự phục hồi không đáng kể

小文字

chữ con

小悪党

ma cỏ

小悪魔

ma cỏma quáima quỉ

就く

tựu

就職する

đi làm

就業規則

kỷ luật lao động

thướcthước ta

尺度

kích thước

đítmông

尻の穴

lỗ đít

尻ごむ

ngạingại ngùng

尻尾を巻く

quắpquặp

尻尾を出す

lòi đuôi

尻切れの

hẫng

尻を蹴る

đá đít

ni

尼僧

đạo côni côsãi vãisư côsư nữvãi

尽力する

dốc chídốc lònghết sứctận lực

尽きる

cậtrời rãtận

尽きることなく

khôn xiết

尽き果てる

cùng kiệtkhánh kiệtkiệt

尽くす

hết

đuôi

尾骨

xương cụt

尿

nước đáinước giải

尿の

niệu

尿素

niệu tốu rêurê

尿瓶

ống tiết

尿道

niệu đạo

尿酸

niệu toan

尿毒素

niệu độc

尖塔

gác chuông

少なくとも

chẳng chichẳng gìchẳng nữaít nữaít ra

少ない

kémkhanthiếuthiểu

少し

chúthơikhíítlăn tăn

少しずつ

dần dần

少しずつたらす

rỏ giọt

少しずつにじみ出る

rịn

少しずつ取り出す

dỡ

少しずつ食べる

nhắm nhápnhấm nháp

少しずつ貯める

cắp nắpchắt bóp

少しずつ拾い集める

ky cóp

少しおかしい

ngồ ngộ

少しお腹がすいている

ngót dạ

少したって

mấy chốc

少しだけ

chút xíu

少しだけすることがある

rỗi việc

少しだけ知る

võ vẽvọc vạch

少しちくちく痛い

nhoi nhói

少しつまむ

gión

少しづつ

dầndần dàlai rai

少しの間

chặp

少しかび臭い

mông mốc

少し口を開く

hở môi

少し取り除く

bớt

少し塩辛い

đậmmằn mặn

少し嫌な

ngan ngán

少し少ない

non

少し上手な

kheo khéo

少し不安な

ngài ngại

少し不自由な

ngường ngượngngượng ngượng

少し下がる

xề xệ

少し似ている

lơ lớ

少し使われた

viễn dụng

少しネバネバする

nhơn nhớt

少しデコボコのある

sâm si

少し傾く

chếchchênh chếch

少しももらさず

đến điều

少しも~でない

chút nàocóc

少しも気にしない

thèm vào

少しゆっくりと

chầm chậm

少し冷たい

lành lạnh

少し動く

dịch

少し動かす

xê xích

少し困難な

kho khó

少し値下げする

nới giá

少し瞼を閉じる

him híp

少し移動する

nhếchnhích

少し突き出す

giau giảu

少し立ち込める

thoang thoảng

少し緩める

nơi nới

少し生煮えの

sường sượng

少し甘味のある

nhờ nhợ

少し異なる

khang khác

少し狭い

hèm hẹp

少し遠い

chong chóng

少し違う

lớ

少し静まる

ngơn ngớt

少し触れる

phớt

少し足りない

ngótthèm

少し足を開いて立つ

choãi

少し露出する

nhu nhú

少し開く

hàm tiếukhép

少し臭い

thôi thốithum thủm

少し腰を曲げる

khom khomkhòm khòm

少し酸っぱい

giôn giốtnhôn nhốt

少し苦味のある

nhần nhận

少し離れた事を考える

trông vời

少し暖かい

âm ấm

少し恥ずかしい

ngường ngượngngượng ngượngthen thẹn

少し横になって休む

ngả lưng

少し減少する

nới

少し斜めから見た

hiện hiếng

少し曲がった

khum khum

少し曲がる

khoămkhoằm

少女

thiếu nữ

少将

thiếu tướng

少尉

thiếu úy

少年

thiếu niên

少年の大志

hồ thỉhồng hộc

少年時代

thiếu thời

少佐

thiếu tá

少々

một chút

少々お待ちください

Xin hãy chờ một chút.

少食

ăn ít

少量

chútkhẩunăm bảy

少量ずつ

nhỏ giọt

少量の

đạm bạclẻmớ

少数

nhúm

少数の

thiểu số

少数分子

phần tử

少数民族

dân tộc thiểu số

少数支配

sự kiểm soát của thiểu số

専一の

chuyên nhất

専修の

chuyên chú

専念する

chăm chămchuyênchuyên tâmmải

専制の

chuyên chế

専制政治

chuyên chính

専務

trưởng ngành, trưởng ban

専用

chuyên dụng

専門

chuyên khoa

専門の

chuyênchuyên chúchuyên môn

専門学校

hàn lâm

専門家

chuyên gianhà chuyên mônnhà chuyên môn

専門店

cửa hàng đặc sản

専門分野

chuyên khoa

専門員

chuyên viên

専門用語

thuật ngữ

専門職

nghiệp vụ

専門職制度

hệ thống chuyên viên

専業の

chuyên nghiệp

専権の

chuyên quyền

専攻する

nghiền

射精する

xuất tinh

射撃する

xạ kích

射撃をやめる

ngừng bắn

射手

xạ thủ

将官艇

thuyền rồng

将軍

tướngtướng lĩnhtướng quântướng soái

将軍と佐官級将校

tướng tá

将軍の居る本営の門

viên môn

将来

ngày saurồi rasau nàytương lai

将校

sĩ quan

将校の総称

tướng sĩ

将棋をする

đánh cờ

尉官

úy

尋ねる

hỏilấyvấn

尋問する

căn vănhạchlục vấnthôi tratra hỏixét hỏi

検索された単語 時間
vô hậnh 19:17
đảng đoàn 19:17
° 19:17
khoi chung 19:17
đôi mươi 19:17
果物 19:17
khiết tịnh 19:17
请负う 19:17
ê hề 19:17
khí lực 19:17
canh nao 19:17
vet rieng 19:17
dứt ý 19:16
phun mưa 19:16
vi thom 19:16
hut hon 19:16
huou 19:16
cấu thành 19:16
phân vân 19:16
運命 19:16
nguoi lam 19:16
パック旅行 19:16
丸々と太る 19:16
như thể 19:16
长旅をする 19:16
tu bay 19:16
lã²e loẹt 19:16
quắc 19:16
miễn thứ 19:16
うるさくする 19:16
熱意 19:16
俺たち 19:16
vuimồm 19:16
nguyen con 19:15
hạ huyền 19:15
phôm phốp 19:15
大奖最新网址 Q82019309.com.com 19:15
据置期間 19:15
mương 19:15
quanhquan 19:15
voi thach 19:15
ngoé 19:15
アプリ 19:15
委任する 19:15
cừu 19:15
Cai 19:15
nhien_lieu 19:15
hành trạng 19:15
tua-vít 19:15
観賞 19:15
最近追加されたベトナム語リスト(2017/11/10 12:50 更新)

cảm xúc sâu sắc - 感慨深い(かんがいふかい)

đi tới đi lui - 行ったり来たり(いったりきたり)

bệnh Gout - 痛風(つうふう)

chim Phượng Hoàng - フェニックス(ふぇにっくす)

cần cẩu - クレーン(くれーん)

chia sẻ - 分け合う(わけあう)

giòn - パリパリ(ぱりぱり)

ốc nhồi thịt - タニシの肉詰め(たにしのにくづめ)

gạo Japonika - ジャポニカ米(じゃぼにかごえ)

viêm gan B - B型肝炎(びーがたかんえん)

©VIETJO ベトナムニュース 2002-2017 All Rights Reserved
運営:Viet Economic Research and Advisory Corporation (略称:VERAC)