ベトナム総合情報サイトVIETJO [ベトジョー] ベトナムの最新時事ニュースを毎日無料配信!
 ようこそ ゲスト様 
越日・日越(ベトナム語・日本語)オンライン辞書

VJ(ベトジョー)越日・日越オンライン辞書(8万語超収録)の検索結果

越日・日越辞書 (86,162語収録)

ベトナム語辞書検索結果 [日本語→ベトナム語]
Ăに該当する単語が見つかりませんでした。

検索のヒント

・単語に誤字・脱字がないか確かめてください。
・違う単語を使ってみてください。
・より一般的な言葉を使ってみてください。

劣等な

ti tiện

劣等の

mạt hạng

劣悪な

tồi

劣悪の

mèng

劣敗する

liệt bại

労力

lao lực

労役

lao dịch

労使関係

mối quan hệ với người lao động

労働

cônglao độnglao động

労働力

lực lượng lao động

労働と資本

lao tư

労働市場

thị trường lao động

労働争議

tranh chấp lao động

労働管理

quản lý lao động

労働省

bộ lao động

労働組合

công đoànnghiệp đoànliên đoàn lao động

労働組合の女性代表

nữ công

労働組合中央本部

tổng công đoàn

労働生産性

năng suất lao động

労働者

côngcông nhânlao độngngười lao động

労働者と農民

lao nông

労働者の総称

thầy thợthợ thuyền

労働時間

giờ làm việc

労務災害

tai nạn lao động

労務者

phu phen

力士

đô vật

力学

lực học

力む

rặn

力量

lực lượngnăng suấtsức

ATM

máy rút tiền tự động

厄介な

oái oămphiền toáirầyrầy rà

厄払いする

giải ách

厄払いをする

khước

おにぎり

cơm nắm

たんぽぽ

bồ công anh

きのこ

nấm

きらきらする

lấp lánh

しじみ

hến

あくび

ngáp

さくらんぼ

trái anh đào

かご

kiệurọ

からし

mù tạt

するめ

khô mực

卵子

noãn tửtrứng

卵巣

ổ trứng

卵管

vòi trúng

卵白

noãn bạch

卵黄

lòng đỏtròng đỏ

召し上がる

mời cơmxơi

召使

đày tớđầy tớgia nhântôitôi đòitớ

召使になる

ở đợ

召使い

nô bộc

友好の

thân thiện

友好的な

hữu nghị

友好関係

thân tình

友人

bạn

友人たち

chúng bạn

友情

hữu áitrúc mai

友情を結ぶ

đánh bạn

友愛

trúc mai

名士

danh sĩthân hào

名声

danhdanh giádanh vọngtên tuổithanh danhthanh thếthân danhtiếngtiếng thơm

名声と富

danh lợi

名声と人望

danh diện

名声に値する

xứng danh

名声のため

vị danh

名声のある

tiếng tăm

名声をあげる

lấy tiếng

名声を好む

hiếu danh

名声を上げる

rạng danh

名声を得る

được tiếng

名声を高める

đẹp mặt

名声を追求する

vụ danh

名声を汚す

nhuốc

名家

danh giavọng tộc

名将

danh tướng

名人

danh nhânphósừng sỏ

名医

danh y

名刺

danh thiếp

名分

danh phận

名勝

danh thắng

名簿

danh bạdanh sách

名簿に記入する

liệt

名義

danh nghĩa

名義変更する

sang tên

名義人

người sở hữu

名義書換え

chuyển nhượng (quyền sở hữu)

名義書換え代理人

đại lý chuyển nhượng

名画

danh họa

名目だけの地位

hư vị

名目価格

giá danh nghĩa

名目利回り

lợi tức danh nghĩa

名目賃金

tiền lương danh nghĩa

名目成長率

tốc độ phát triển danh nghĩa

名選集

văn tậpvăn tuyển

名言

danh ngôn

名詞

danh từ

名詩選

trích diễm

名誉

danh dựvinh dự

名誉を傷つける

nhơ danh

名誉職の

hư hàm

名誉職を授かった金持ち

viên ngoại

名門

danh môn

名望

danh vọnghiếu danh

名文集

trích diễmvăn tậpvăn tuyển

向きを変える

chuyển hướngdaynghiêng ngảtrở

向ける

xuây

向こうに行く

qua

向こう側

bên kia

向こう見ずな

tuồng luông

向こう見ずに

rấp

向こう見ずの

ngổvong mạng

向かい風

gió ngược chiều

坩堝

nồi rót

報いる

báocó côngđền bồiđền bùthù đápthù tạ

塁壁

thành lũy

chiêm baogiấcgiấc mộnggiấc mơgiấc ngủmộngmộng mị

夢のような

chiêm bao

夢の兆し

mộng triệu

夢の美しい言い方

mộng điệp

夢から覚める

hồi tỉnh

夢中になる

ngây ngất

夢中にさせる

quẩng

夢幻

ảo mộngmộng ảo

夢を見る

nằm mênằm mộngngủ mênằm mơ

夢精

mộng dimộng tinh

夢見る

mơ màngmơ mòngtơ tưởngước mơ

夢想

mộng hồn

夢想する

mộng tưởngmơ mộngmơ tưởng

đêmtối

夜が明け始める

rạngtảng sáng

夜中

đêmđêm hôm

夜会

dạ hộI

夜を知らせる太鼓

trống canh

夜光の

dạ quang

夜間

ban đêmban đêmđêm tốihôm

夜長

đêm trường

夜明け

bình minhcanh gàrạng đôngửng sáng

夜明けと夕暮れ

thần hôn

夜明けに

rạng ngày

夜明けの時

canh khuya

夜明け前

tàn canh

夜更け

khuyakhuya khoắtrạng

夜更かしする

thức khuya

夕御飯

bữa tối

夕焼け

ánh chiều tà

夕食

bữa ăn tốibữa tối

夕食に招待する

nợ miệng

夕飯

bữa tối

夕暮れ

chiều tối

夕暮れ時

chạng vạng

夕方

bữa hômbuổi tối

夕日

tà dươngtà huy

夕日が沈む

tịch dương

女神

nữ thần

hắnhắn taxừ

cát đằngcát lữycột conhầulẽthiếpthứ thấttiểu tinhvợ bévợ lẽvợ mọn

妾となる

làm bélàm lẽ

妾の

lẽ mọn

妾を持つ

lấy lẽ

妖精

nàng tiênphù dung

妖精の服

y thường

妖術

quỷ thuật

妖術者

bà côtbà đồng

妖怪

tinhyêuyêu tinh

妄想

mê tưởng

妄想する

si tưởngvọng tưởng

妄想を抱く

tưởng vọng

cháuđiệtcháu gái

委ねる

gửi gắm

con gáigáinữ tử

娘が婚期を逃す

nhỡ thì

娘を嫁がせる

gả

婿

con rểtế tử

婿探し

kén chồng

con dâudâu

嫁となる

làm dâu

嫁にする

gảgả bán

嫁に行く

xuất giá

嫁に来て欲しいとせまる

hỏi vợ

嫁入り道具

hồi môn

家賃

tiền nhà

容姿

điệu bộphong tưthứctư dung

容器

phao

容積

dung tích

容貌

diện mạodung mạomạomặt màymặt mũinétnét mặttrạng mạotướng mạo

容赦せず

thẳng taythẳng thừng

容赦する

thứ

容量

lượng

容易でない

há dễ

容易である

dễ dàng

容易な

dễdễ ăndung dị

容易には出来ない

khó nuốt

宿に泊まる

ngủ trọ

宿屋

nhà trọ

宿主

vật chủ

宵の明星

sao hôm

安い

hờihơnrẻ

安売り店

cửa hiệu bán hàng giảm giá

安らかな

yên lành

安値

giá thấp

安値引け

chấm dứt giá thấp

寄付き

giá mở cửa

寄りかかる

dựaghé gẩmghẹ

寄り付く

bén mảng

履歴

lý lịch

履歴書

lý lịch

hòn núinonnúi

山と峡谷

sơn khê

山に隠れる

khuất núi

山の大砲

sơn pháo

山の神

sơn thần

山の斜面

triền

山小屋

lán

山並み

lèn

山を貫く

xuyên sơn

山を開く

khai sơn

山火事

cháy rừng

山積みにする

đánh đống

山羊

dê rừng

山盛りの

lùmlùm lùm

山道

dặm ngàn

山間の畑

ruộng rộc

屋台

quán rượu

屋根

máinóc

屋根の水切り

máng

屋根付きの船

thuyền bồng

屋根職人

thợ ngõa

与党

dư đảng

与格の

tặng cách

lạng

両得

lưỡng tiện

両 

lượng

両生の

lượng thứ

両面

lưỡng diện

両親

ba xuâncụhai thânphụ mẫusân laisong đườngsong thânbố mẹba mácha mẹ

両親のたとえ

xuân huyên

両親が同じ

ruột thịt

両開きの蚊帳

màn song khai

両方

lưỡngcả hai

両手ですくう

vốc

両手で一すくいの量

vốc

両手でわき腹を支える

khuỳnh

両手で持つ

bưng

両替する

hoán tệhối đoáiđổi tiền

両替レート

hối suất

両替所

nơi đổi tiền

世に出る

ra đờixuất thế

世の中

nhân gianthế cục

世の中のしきたり

trò đời

世の中の変動

thế cố

世の中の不幸

vận hạn

世の中の常識

thế đạo

世の中の人々

thế gian

世の中の習慣

thế thái

世の中の盛衰

thế cố

世の中の情勢

thời cục

世の中が腐敗する

hư đời

世の中を小馬鹿にする

hợm đời

世の中を救済する

tế thế

世の常

thế thường

世の慣習

thói đời

世継ぎとなる

kế thế

世論

công luậndư luậnmiệng thế

世慣れした

lõi đời

loànloạn

乱売

bán hỗn loạn

乱婚

tạp hôn

乱射する

loạn xạ

乱を起す

dấy lọankhởi loạn

乱入する

đâm bổ

乱視

loạn thị

乱高下

dao động dữ dội, biến động dữ dội

乱費する

liếm láp

乱雑な

nham nhamnhoe nhoét

乱雑に

ngả ngốntung

乱雑に積み重ねる

ộn ện

乱雑の

ngập mắt

乱暴な

ba gaingang

乱暴に揺さぶる

rung chuyển

乱柵を拡大する

phay

乱打する

loạn đà

幼少の

thơ ấutrẻ măngtrứng nước

幼少の頃

lúc bé

幼少時

tuổi thơ

幼少時代

thơi thơ ấu

幼年

ấu niên

幼児

ấu nhicon dạicon nítcon thơcon trẻem úthài đồnghài nhitrẻtrẻ mỏ

幼児のたとえ

măng non

幼児の下痢

tướt

幼児の前頭部

mỏ ác

幼児の陰部

hĩm

幼児をあやす言葉

ú òa

幼児語で話す

ỏn ẻn

幼稚な

ấu trĩbé dạibé thơmăng sữa

幼稚園

ấu trĩ viênnhà trẻ

幼虫

ấu trùngsâu non

幽霊

ma

幽霊となる

làm ma

giườnggiường chiếusànsàn nhàcanhcanh

床にくっつける

trệt

床に座る

sạp

予定

dự định

予定する

dự địnhước định

予定表

lịch

予審する

dự thẩm

予備

dự bị

予備の

xơ cua

予備兵

lính trù bị

予備試験の採点

sơ khảo

予備部品

phụ tùng

予知する

tiên kiến

予算

ngân sáchngân sách

予約

đặt trước

予約する

dự ướcđặt

予選

đấu loại

予見

dự kiến

予見される

quả nhiên

予見する

tiên đoán

予言

sấmsấm ngôn

予言の

thiêng

予言する

tiên tri

予言書

sấm ký

予防する

dựdự phòngđề phòngphòngphòng ngừa

予防線を張る

nói rào

予防接種をする

chủng

予防法

phòng bệnh

予測する

đoánđoán chừngđoán phỏngđoán trướclo xaước lượng

予期しない

hay đâu

予期する

ngờ

予想が当たる

trúng tủtủ

予想する

đè chừngđoán chừngđoán trướckiến cơtrắc đạcước lượng

予想外の重要な出来事

sự biến

予想利益

lợi nhuận dự kiến

予想配当率

lãi suất cổ tức dự đoán

予断する

dự đoántiên đoán

予感

linh tínhtâm linh

廊下

hành lang

廉恥心のある

liêm sỉ

弱くなる

lu

弱まる

ngớtsờnsuy tổn

弱み

thóp

弱い

ốm yếuyếu

弱い立場

yếu thế

弱含み

xu hướng giảm, vị thế đầu cơ yếu

弱められる

xác

弱める

rút

弱らせる

nhủn

弱々しく音を立てる

phều phào

弱々しく感傷的な

ướt át

弱々しい

bấymảnhrátyêu yếuyếu hèn

弱気

xu hướng giảm giá

休ませる

xả hơi

休み

nghỉ

休み時間

giờ nghỉ

休む

hưunghỉnghỉ ngơingơi

cungmã vĩ

弓と刀

cung đao

弓と矢

hồ thỉ

弄ぶ

chơilỡmmó máy

弛んだ

rão

弛む

giãn

vai

役に立たない

bỏ xó

役に立たない例え

máy đẻ

役に立たないもの

trần cấu

役に立つ

giúp ích

役人

cán bộnhanha lạiquanquan chứcquan lạiquan viên

役人になる

làm quan

役人の尊称

cố

役人の乗り物

võng giá

役人のように

quan cáchquan dạng

役人の総称

nhà quan

役人の自称、他称

quan lớn

役人名称の前につける語

viên

役を演じる

đóng kịchđóng trò

役員

quan chức, viên chức

役割

vai trò

役立たず

vô tích sự

役立つ男になる

thành thân

役者

kép hát

役所

công đườngcông sởcửa quannha mônquan nhasảnh đường

役所へ行く

thăng đường

余力

dư lực

余地を与える

tránh

余分なもの

cặn bã

余分に

thặngthặng dự

余剰

số thừa, số thặng dư

余剰の

mứa

余剰金

tiền thặng dư

余韻

dư âm

余裕のある

thảnh thơi

余計な

rườmrườm rà

余計なことを口走る

làm nhàm

余計なものがない肉

sấn

tấm gươngthí dụví dụ

例外

ngoại lệ

例外の

lệ ngoạingoại lệ

例外的な

rất mực

例年

thường niên

例会

đám xá

忘れずに~される

sống

忘れっぽくなる

lảng trí

忘れっぽい

đãng tínhđãng trílẩn thẩnlơ đễnh

忘れる

gácnhãngnhãng quênquên

liêu

ムロアジ

nụccá nục

ムン族の村長

lang

ムール貝

hến

ムール貝の一種

vẹm

ムール貝の殻

vẹm

ムイネー

Mũi Né

ムカデ

rếttít

ムクドリの総称

sáo

ムスクの香り

xạxạ hương

メモリーカード

thẻ nhớ

メモ書き

giác thư

メリークリスマス

Chúc mừng giáng sinh .

メリーゴーランド

vòng ngựa quay

メロン

dưa tây

メロディー

nhạc điệu

メンツ

sĩ diện

メンテナンスをする

bảo dưỡng

メールボックス

hòm thư

メートル

métthướcthước tâyvận luật

メーター

đồng hồ tính tiền

メッキ

mạ

メッキする

xuy

メッセージ

nhạn tín

メッセージを送る

nhắn tin

メディア

phương tiện truyền thông

メニュー

thực đơn

メダル

mề đay

メインページ

trang chủ

メイド

hoàn

メカジキ

Cá kiếm

メガホン

loa

メキシコ

mê xí cô

メコン

mẹ kông

メコン川

sông Mê Công

メス(手術用の小刀)

dao mổ

メタンガス

mê tan

モミ

thócthóc lúa

モノクロ映画

phim đen

モモ

đùi

モラル

đạo nghĩaphẩm hạnhđạo đức

モラルのない

vô đạovô luân

モリンガ

chùm ngây

モルヒネ

moóc phin

モルタル

vữa

モンゴル

Mông Cổ

モーモー鳴く声

nghé nghẹnghé ngọ

モーモー(幼児の牛を表す語)

nghé nghẹnghé ngọ

モード

mốt

モーター

động cơmáy nổmô tơ

モーターボート

ca nô

モツ煮粥

cháo lòng

モデル

khuônkhuôn sáomô biêungười mẫumẫu

モダンな

tân thời

モクレンの別名

mộc lan

モスク

giáo đường Hồi giáo

モスクワ

mát xkơ va

ヤマヨモギ

ngải

ヤマアラシ

dímnhím

ヤモリ

cắc kèmốitắc kè

ヤード

ヤツ

thằng cha

ヤツメウナギ

cá mút đá

ヤダッ

ê

ヤウヨーサン

Dầu gió xanh

ヤギ

sơn dương

ユリ

hoa loa kèn

ユーモア

thể dịchhài hước

ユーカリの木

sòi

ユーゴスラビア

nam tư

ヨチヨチ歩く

mon men

ヨーロッパ

Âuchâu Âu

ヨーロッパの

âu tây

ヨーロッパの婦人<フランス語dameより>

đầm

ヨーグルト

sữa chua

ヨダレをたらす

rớtrớt dãi

ヨガ

dô-ga thuyết

ラマ教

lạt ma giáo

ラム酒

rum

ランチ

bữa trưabữa ăn trưa

ランブータン

chôm chôm

ランプ

đèn

ランプのほや

măng sôngphẫn đènthôngthông phong

ランプの受け皿

đĩa đèn

ランプの笠

chụp đèn

ランプの赤くなった芯

hoa đèn

ランプの明かり

bóng đèn

ランダム

ngẫu nhiên

ランキング

xếp hạng

ランク

cấp bậcđẳng hạnghạng

ラーメン

ラード(豚の脂)

mỡ chài

ラッキー

may mắn

ラッコ

rái

ラブレター

tình thư

ラブシーン

tình trường

ラブソング

tình ca

ラテンの

la tinh

ラベル

lá nhãnnhãnnhỡn

ラベンダー

oải hương

ライチ

vải

ライバル

địch thủđối phươngđối thủ

ライム

chanh

ライト

pha

ライフル

súngsúng trường

ライオン

sư tử

ライオンの子

nghê

ライスペーパー

bánh đabánh tráng

ライター

bật lửabỉnh búthộp quẹtnhà văn

ラオス

Lào

ラグマット

thảm

ラグビー

bóng bầu dục

ラケット

vợt

ラジエーター

tản nhiệt

ラジオ

máy thu thanhra đi ô

ラジオで伝える

truyền thanh

リノリウム

vải dầu

リポーター

phóng viên

リムジン

xe hòm

リューマチ

tê thấpthấp

リュックサック

ba lôba lô

リュウマチ

phong thấp

リン

phốt pho

リンパ節

hạch

リンゴ

táo

リンゴが食べたい

Tôi muốn ăn táo.

リンゴジュース

nước táo

リン酸塩

phốt phát

リーダー

toán trưởngtổ trưởng

リットル

lít

リトマス

quỳ

リビア

Libi

リフォームする

canh cải

リクルートする

tuyển mộ

リス

sóc

リスト

số mục

リストを作る

kê khai

リスク

rủi ro

リズミカル

nhịp nhàng

リズム

nhịp điệutiết tấu

リゾート

khu nghỉ mát

リサイクル

phục hồi

ルポライター

phóng viên

ルポタージュ

phóng sự

ルーペ

kính lúplúp

ルームサービス

phục vụ phòng

ルール

kỷ luật

ルーレットの勝ち負け

đen đỏ

ルート

nghiệm

ルーツ

ông tổ

ルビー

quỳnh

レバー

tay đòn

レバーペースト

pa-tê gan

レポート

bản báo cáobáo cáo

レモン

chanh

レモングラス

sả

レモンジュース

nước chanh

レモンスカッシュ

nước chanh

レンチ

cờ lê

レントゲン

tia X

レントゲンで見る

chiếu điện

レンジ

lò viba

レンズ

thấu kính

レンタル

thuê

レール

đường rayrayrầy

レート

tỷ giá

レーダー

ra đa

レース

đăng tenren

レーストラック

trường đua

レースコース

trường đua

レッテル

lá nhãn

レッテルを張る

chiêu bài

レプラ

hủi

レビュー

tạp kịch

レベル

mực

レインコート

áo tơiáo mưa

レイプする

cưỡng dân

レガートの

nhặt

レコード

đĩađĩa hát

レコードプレーヤー

kèn hátmáy hát

レザー

da giả

レシート

hóa đơn

レシピ

công thức

レジ

máy tính tiền

レジカウンター

quầy tính tiền

レジスター

máy thu ngân

レスリングをする

đánh vật

レストラン

nhà hàng

レセプション

tiếp tân

レタス

diếp

ロマンチックな

gió trănglãng mạn

ロンドン

luân đôn

ロングリーチ

với

ロングヘア

tóc dài

ローマ字

chữ La Tinh

ローマ字綴りのベトナム語文字

chữ quốc ngữ

ローマ字表記のベトナム語

quốc ngữ

ローマ法王

giáo hoàng

ローマ法王の鼻

phao câu

ローラー

trục

ローラー印刷する

in tô nê ô

ローンを返済する

thoát nợ

ロープスタンド

tao

ローカルの

sở tại

ローズアップル

roi

ロータリー

bùng binh

ロッカー

tủ locker

ロッキングチェア

xích đu

ロビー

tiền sảnh

ロウソク

nến

ログアウト

đăng xuất

ログイン

đăng nhập

ロケット

hỏa tiễntên lủa

ロシア

Nga vănNga

ロシア語

tiếng Nga

ワラゴ・アトゥー(ナマズ)

Cá leo

ワルツ

van

ワンピース

áo đầm

ワンタン

mằn thắnvằn thắn

ワンタン麺

mì vằn thắn

ワードパズル

đố chữ

ワーカー

công nhân

ワット

nếnoát

ワックス

sáp

ワニ

thuồng luồngcá sấu

ワイヤレス

vô tuyến điện

ワイヤー

cápdây

ワイン

rượu chátrượu nhorượu vang

ワイングラス

ly rượu

ワインソース

xốt vang

ワキガ

hôi nách

ワクチン

vác xin

ワクチンの一種

tam liên

ワゴン車

xe goòng

トマトケチャップ

sốt cà chua

トランプのクラブ

quân nhép

トランプのスペード

quân bích

パールミルクティー

trà sữa trân châu

パーカーホ

cá hô

ツマグロ

cá mập vây đen

フルーツジュース

nước trái cây

僅か

ít

僅かな

mọn

僅かに動く

loai nhoai

別れの杯を交わそうと誘う

tống tửu

別れを告げる

cáo từ

別れる

biệtchia tayrời taytừ biệttừ giã

利口な

sáng sửa

利子

lãi

利子つきで借金する

vay lãi

利害

lợi hại

利己主義の

ái kỷduy kỷích kỷtiểu kỷ

利己的

ích lỷ

利己的な

ích kỷlợi kỷtư kỷvị lợi

利付債

trái khoán kèm phiếu trả lãi

利付公債

trái phiếu sinh lời

利付金融債

trái khoán ngân hàng có lãi

利ザヤ

biên (lợi nhuận)

利ザヤ稼ぎ

kinh doanh chênh lệch giá

利回り

mức lợi tức

利回り格差

chênh lệch lợi tức

利器

lợi khí

利率

lãi suấtlợi suấtlãi suất

利用する

lợi dụngnhèthừatranh thủ

利益

lãilờilợilợi íchlợi lộclợi nhuậnnước nonxơ múiKhoản lời

利益になる

ích lợi

利益のある

doanh lợi

利益供与

chia lợi nhuận

利益を得る

ăn

利益をもたらす

giúp ích

利益をもたらす意志

nghĩa khí

利益を生む

sinh lợi

利益を追求する

trục lợi

利益を折半する

làm rẻ

利益率

suất lợi nhuận

利益管理

quản lý lợi nhuận

利益計画

kế hoạch về lợi nhuận

利益改善

cải thiện về tình hình lợi nhuận

利食い

tranh thủ kiếm lời

利食い売り

bán kiếm lời

利息

lợi tứctứclãi suất

利息を支払う

trả lãi

利息を払う

chịu lãi

利権

lợi quyền

利潤

lãilờ lãilờilời lãilợi lộclợi tứcKhoản lờilợi nhuận

利札

phiếu lãi, cuốn lãi

loạtlứarặng

列になる

dàn

列をつくる

nối đuôixếp hàng

列を作る

sắp hàng

列 

dãy

列車

xe hỏaxe lửa

列挙する

liệt kê

分け合う

chia sẻ

分ける

chiaghẽnátphânrẽsan sẻsẻsớttáchxâu xéxé lẻxé lẻ

分け前

分け目

đường ngôingôi

分け方

cách chia

分かった

hiểu rồi

分かりにくい

nao

分かりやすい

nômsáng

分かれる

phân kỳ

分かれ道

lối rẽ

分かる

thì ra

分かるだろう

sẽ hay

喚き散らす

nạt nộ

喚く

chéo véochí chóehò héthò hổngkêu lathét

喪に服す

chếđể tangđể trởtrở

喪に服する

tang phục

喪が明ける

mãn tang

喪中

bụicớtang

喪中の家

nhà khónhà tangtang gia

喪中の家の親類

tang quyến

喪主

hiếu chủtang chủ

喪事

hiếu sự

喪服

áo tangáo thâmchế phục

喪服の一種

sô gai

喪服を着る

để tang

喜ばしい

hoan lạcvui mừng

喜ばせる

chiềulấy lòng

喜びで我を忘れる

mở cờ

喜びを与える

thú

喜び勇んで

hồ hởi

喜ぶ

khứngmẩngmừng rỡ

喜んで

sẵn lòng

喜んで飛び跳ねる

nhảy múa

善い

thiện

善い行い

thiện sự

呼びつける

đòiđòi hỏi

呼びかけの声

ta

呼びかけの語

ơiới

呼びかける

hô hàokêu gọi

呼び名

tên gọi

呼び声

tiếng kêu

呼び売りする

rao

呼び出す

vời

呼び値

hỏi mua và chào bán

呼び起こす

gợihoán khởi

呼ぶ

gọivẫy gọi

命名する

mệnh danh

命名法

danh pháp

命中する

trúng

命令

hiệu lệnhlệnhlịnhmệnhmệnh lệnh

命令に従う

thừa lệnhthừa mệnhtuân lệnh

命令に背く

vi lệnh

命令する

hạ lệnhphánra lệnhsai khiếntruyền

命令を受ける

hồi hươnglĩnh mệnh

命令を下す

sai bảo

命令を発令する

truyền lệnh

命令を遂行する

thừa hành

命を受ける

thụ mệnh

命題

mệnh đề

命日

bữa giỗgiỗhúy nhật

呂律が回らなくなる

kè nhè

和する

họa

和合する

hòahòa hợp

和らげる

dỗ dànhxử nhũn

和睦する

hòa mụchòa thuận

和音

hòa âm

和解させる

xử hòa

和解する

giải hòahòa giải

和解手続き

thủ tục thanh toán

和議

hòa nghị

和気

hòa khí

めくる

lật

めそめそ泣く

nhõng nhẽo

めちゃくちゃに

lam nhamtứ tung

めちゃくちゃの

ngang ngửa

めちゃめちゃになる

tổ đỉa

めったに~しない

mấy khimấy thuở

めった切りにする

siết

めまいがする

xây xẩm

めしべ

nhịnhị cáinhụy

めいっぱい称賛する

nắc nỏm

めかしたてる

tô hồng

めかし込む

diện

めかす

làm dánglàm duyênlàm điệulàm đỏmlàm tốt

めり込む

trụn

ろくでなし

đĩ bợm

ろくでなしの

điếm đàng

傍系

bàng hệ

ろ過水

nước lọc

傍聴する

dự thính

傍観する

bàng quan

わずか

nhõn

わずかな

tèm nhèmthơ thớtvặtvặt vãnh

わずかな尾

ngủn ngoẳn

わずかに小さい

em em

わずかに突出した

num núm

わずかに閉じる

nheo

わずかに開く

わきの下

nách

わき目も振らず

hùng hục

わき道

ngóc

わき腹

sườn

わがままな

xấu nếtxấu thóixấu tínhích kỷ

わがままにさせ過ぎる

phè phỡn

わが身を苦しめる

khổ thân

わざと

cố ýlờ vờlớ rớ

わざとらしい

hàng chợ

わけの分からないことを言う

ọ ọe

わいせつな

lả lơilơi lả

わかりません

Tôi[Em] không hiểu.

わからない

không hiểu

わかる

hiểu

わめき散らす

inh ỏila lối

わめく

bớđiếc taikhócla hétótru tréo

アナーキー

vô chính phủ

アナフィラキシーショック

sốc phản vệ

アマチュアの

tài tử

アマリリス

hiên

アマガエル

nhái

アメリカ

Mỹ

アメリカのケーブルテレビ会社

viễn thông

アヤ

thay đổi kỹ thuật công nghệ

アヤ押し

sự phản ứng kỹ thuật

アヤ戻す

phục hồi kỹ thuật

アラビア語

Tiếng Ả Rập

アリマキ

rầyrệp

アルミ

nhôm

アルミニウム

nhôm

アルミホイル

giấy nhôm

アルマジロ

con tatu

アルバム

anbumanbom

アルバイト

việc phụlàm thêm

アルファベット

mẫu tự

アルカリ性

kiềm

アルコール

rượu cồnrượu

アルコール中毒

rượu chè

アルコールコンロ

đèn cồn

アルコール飲料

tửu

アルコール検出器

tửu tinh tế

アルゼンチン

Áchentina

アレルギー

dị ứng

アロエ

lô hội

アンペア

am pe

アンチテーゼ

nghịch đề

アンテナ

ăng tenrâu

アンケート

ăng kếtgóp ý kiến

アンケート調査

điều tra bằng cách lập câu hỏi

アンコウ

cá vảy chân

アンソロジー

tạp tuyển

アーチ型

vòng cung

アーチ型の

tò vò

アーチ型の羽柄

seo

アーチ型屋根

vòmvòm cuốn

アーメン

a men

アーモンド

hạnh đào

アート

nghệ thuật

アートギャラリー

phòng tranh

アーティチョーク

atisô

アーティスト

nghệ sĩ

アボカド

アップルパイ

bánh táo

アッシュグレー

xám tro

アヘン

a phiếnả phù dungthuốc phiệnnha phiếnthuốcthuốc phiện

アヘンの注射器

tiêm

アヘンかす

xáixái xảm

アヘン吸飲

yên hà

アヘン中毒

nghiện hút

アヘン中毒になる

hút xách

アヘン中毒者

làng bẹp

アヘンパイプ

tẩu

アヘン用のトレー

tĩnh

アブラムシ

rầyrệp

アパレル

vải vóc, quần áo

アパート

chung cư

アヒル

vịt

アヒルの形の缶

vịt

アピールする

kêu gọi

アフリカ

châu Phi

アフガニスタン

Áp ga nix tanÁpganixtan

アドバイス

lời khuyên

アドバイスする

mách nước

アドバイスを与える

アニミズム

vật linh giáo

アニメ

hoạt hình

アホ

khùng

アイルランド

Ái Nhĩ Lan

アイロン

bàn làbàn ủi

アイロンをかける

ủi

アイボリー

ngà

アイデア

sáng kiếný tưởng

アイコン

biểu tượng

アイゴ

cá dìa

アイシャドウ

phấn đánh mắt

アイス

kem

アイスブラックコーヒー(砂糖なし)

cà phê đen đá không đường

アイスキャンディー

kem cây

アイスクリーム

kem

アイスコーヒー

cà phê đá

アイスコーヒー(練乳入り)

cà phê sữa đá

アオババ

áo bà ba

アオバエ

nhặng

アオザイ

áo dài

アカモンガラ

cá bò răng đỏ

アカデミー

hàn

アクセント

giọng

アクセント記号

ngã

アクセント記号の一つ

sắc

アクセサリー

đồ linh tinhtrang sức

アコーディオン

phong cầm

アコニット

phụ tử

アザラシ

hải cẩu

アシナシトカゲ

rắn giun

アシスタント

trợ lýtrợ thủ

アジ

cá nục

アジア

á châuchâu Á

アジサイ

hoa cẩm tú cầu

アスパラガス

măng tây

アスファルト

hắc ínnhựanhựa đường

アセロラ

sơ ri

アタマシラミ

chíchấy

アタマジラミ

chíchấy

イミテーションレザー

vải giả da

イノベーション

sự đổi mới, cách tân

イチャイチャする

o

イチゴ

dâu tây

イチジク

sung

イチジクの葉に似た扇

quạt vả

イメージ

hình ảnhhình dónghình tượngtruyền thần

イヤリング

bôngbông tai

イヤーフォン

ống nghe

イヤホン

tai nghe

イラン

Iran

イライラして

tàng tàng

イライラさせる

nhặmtrêu chọctrêu gantrêu tức

イライラする

nóng lòngnóng ruộtrộn rạosốt ruột

イラク

Irắc

イラスト

minh hoạ

イルカ

cá heo

インポ

liệt dương

インボイス

hóa đơn

インパクトローン

khoản vay tác động

インテリア

nội thất

インフラストラクチャー

cơ sở hạ tầng

インフルエンザ

cúm

インフレ

lạm phat

インフレヘッジ

chống lạm phát

インフォメーション

thông tin

インド人

người Ấn Độ

インドネシア

Indonêxia

インドシナ半島

bán đảo đông dương

インド 

ấn độ

インド豆

vông

インド洋

Ấn Độ Dương

インク

mực

インゲン豆

đậu côve

インコ

vẹt

インストラクター

hướng dẫn viên người

インストールする

cài đặt

インスタント食品

ăn liền

インターネット

internet

インターネットカフェ

cà phê internet

インタビューする

phỏng vấn

インサイダー取引

việc mua bán nhờ có tin tức mà chỉ những người có quan hệ đến công việc mới biếtgiao dịch tay trong

イブニングパーティー

dạ hội

イエス・キリスト

Giêsu

イオン

i-ôn

イカ

mực

イカの一夜干し

mực một nắng

イギリス

anhAnh QuốcAnh Quốc

イギリス人

người Anh Quốc

イクラ

trứng cá hồi

イクソラ

trang

イケメン

đẹp traiđẹp trai

イケ面

dung quang

イコール記号

dấu bằng

イシサンゴ

san hô đásan hô tạo rạn

イスラム教

hồi giáođạo Hồi

イスラエル

Ixraen

イソギンチャク

hải quỳ

イタチザメ

cá nhám hổ

イタリア

Italia

ウナギ

cá chình

ウミトサカ

san hô mềm

ウミガメ

ba ba

ウチワフグ

Cá nóc ba răng

ウラン

u ran

ウルトラマン

Siêu Nhân Điện Quang

ウルグフイ・ラウンド

Vòng Đàm phán Uruguay

ウワー!

êu ôi

ウーロン茶

trà oolong

ウツボ

cá chình moray

ウィルス

vi rút

ウィルス学

vi rút học

ウィンクする

đưa mắt

ウインクする

nháynhấp nháy

ウイスキー

rượu uytky

ウェルカムアーチ

cổng chào

ウェブサイト

trang web

ウェイトレス

nữ hầu bàn

ウェイター

hầu sáng

ウエットスーツ

áo lặn

ウエディングドレス

áo cưới

ウエイター

người phục vụ

ウエスト

thắt lưng

ウエストのくびれ

eoeo lưng

ウォール街

phố Wall

ウォータープルーフ

chống thấm

ウキウキする

phơi phới

ウコン

củ nghệ

ウシエビ

tôm sú

ウジ

giòitroi

ウサギ

thỏ

エノキ

sếu

エチオピア

ê ti ô pi

エネルギー

năng lượngnhiệt năng

エメラルド

ngọc bích

エメラルド色の

xanh biếc

エラー

lỗi

エル・シー一覧払い

thư tín dụng thanh toán tiền ngay

エレファントフィッシュ

cá tai tượng

エレベーター

thang máy

エレガントで華奢な

nhẹ nhõm

エレガントな

lịch lãm

エレキギター

ghi ta điện

エンジンを始動する

mở máy

エンジニア

kỹ sư

エーテル

ê te

エッチ本

dâm thư

エッセンス

tinh túy

エッセイ

tiểu luậntùy bút

エヘンッ

エプロン

tạp dềyếm

エビ

ruốc

エビペースト

ruốc

エピソード

tình tiết

エフ オー ビー

giao qua lan can tàu

エベレスト

E vơ rét

エアバッグ

túi khí

エアコン

máy điều hòamáy lạnh

エイプリルフール

Cá tháng tư

エイズ

AIDSSIDASIĐA

エキスポ

triển lãm

エキストラ

vai phụ

エクスポージャー

bày hàng, đặt vào tính thế (nguy hiểm)

エクステをつける

nối tóc

エクササイズ

thể dục

エコノミスト

nhà kinh tế học

エゴイズム

tư tâm

エジプト

Ai Cập

エスカレートする

leo thang

エスカレーター

thang cuốn

エスコートする

áp giải

オペラ

ca kịchnhạc kịch

オナラをする

đánh rắmđịt

オナガザメ

cá nhám đuôi dài

オムツ

tã giấy

オランダ

Hà Lan

オランウータン

người rừng

オラウータン

được ươi

オリンピック

thế vậnÔ-lim-pích

オリーブ

ô liu

オリーブオイル

dầu ô liu

オリジナル

chính bản

オルガン

đàn organ

オレンジ

cam

オレンジジュース

nước camnước cam

オレンジ色

da cam

オンラインバンキング

hệ thống ngân hàng điện tử

オンス

on xơ

オーナー

chủ

オーバーローン

vay quá

オーバーコート

ba đơ zuy

オーム

om

オーム計

ôm kế

オール

chèo

オールドミス

gái già

オーロラ

cực quang

オートバイ

mô tôxe bình bịchxe máyxe mô tô

オートバイに乗る

cưỡi

オート麦

yến mạch

オーブン

オープンポジション

vị thế mở

オープンエアーの

ngoài trời

オーダーメイドの

may đo

オーク

sồi

オークル

son

オークション

bán đấu giá

オーケストラを編成する

dàn nhạc

オーストラリア

Úc

オーストラリア人

người Úc

オーストリア

Áo

オーストリア皇子の称号

thái công

オプション

option

オプション取引

thương mại quyền chọn

オフィス

văn phòng

オフィスビル

sảnh

オフショア市場

thị trường nước ngoài

オフサイド

việt vị

オニカッコウ

tu hú

オニキンメ

cá răng nanh

オイル

dầu

オイルマッサージ

mát xa dầu

オイッ

ê

オイスターソース

dầu hào

オウム

anh vũ

オオトカゲ

nhông

オオカミウオ

cá sói

オクラ

đậu bắp

オコゼ

Cá mặt quỷcá mang ếchcá mao ếch

オシドリ

uyên ương

カナリア

bạch yếnyến

カナダ

gia nã đạiCanađa

カマス

Cá nhồng

カネ余り現象

hiện tượng cung tiền tệ vượt mức

カバ

hà mãtrâu nước

カバー

chăn

カメラ

máy ảnhmáy chụp ảnh

カメラマン

thợ chụp ảnh

カメレオン

tắc kè hoa

カモメ

hải âu

カラ売り

bán biên

カラー映画

phim màu

カラット

ca ra

カラフトシシャモ

Cá trứng

カラオケ

karaoke

カラス

quạ

カラ買い

mua biên

カリ

ka-li

カリフラワー

súp lơ

カリキュラム

chương trình giảng dạy

カリスマ

cừ khôi

カルテル

cácten

カルシウム

canxi

カルタ

quân bài

カレンダー

lịch

カレー

carycà ri

カロリー

calo

カワセミの一種

sả

カンバス地の標的

xăm

カンボジア

Campuchia

カントリー・リスク

rủi ro theo nước hữu quan

カントー

Cần Thơ

カンパチ

Cá cam

カンフル

chương não

カンニングする

gian lậngian lậu

カーペット

thảm

カーナビ

hệ thống dẫn đường

カーラー

lô cuốnlô cuốn tóc

カーボン

các bônthan chì

カーボン紙

giấy các bon

カーブしている部分

mu

カービン銃

súng các bin

カーテン

mànmàn cửarèm

カード

phiếuquânthẻthiệp

カードの隠れた側

tẩy

カードキー

thẻ chìa khóa

カードゲームの一種

tài bàntam cúctổ tôm

カード遊びをする

đánh

カーキ色の

ka-ki

カボチャ

カヌー

trải

カッとなる

ngứa tiếtnổi nóngsân si

カップ

cúptách

カップ麺

mì gói

カッパ

áo mưa

カッティン国立公園

vườn quốc gia Cát Tiên

カトリック

công giáogiáogiáo dân

カトリックの聖職者

nhà chung

カトリック教徒

chiên

カプセル

viên baoviên nhệnviên nang

カビ

meomốcnấm

カビだらけの

mốc thếch

カビの生えた

mốc meo

カビ臭い

mốc thếch

カツオ

Cá ngừ vằn

カフェ

cà phê

カフェバー

tiệm nước

カインチュア

canh chua

カウンター

quầy

カエルの胃袋

tù và

カオダイ教

cao dày

カカオ

ca cao

カクテルパーティー

tiệc rượu

カゲロウ

phù duthiêu thânvờ

カゴ

rổtrạc

カゴから逃げる

sổ lồng

カシミア

ca sơ mia

カシューの木

cây điều

カシューナッツ

hạt điều

カス

rác rưởi

カスタネット

pháchsanhsênh

カスタードアップル

mãng cầuna

カセット

cát xét

カセットテープ

băng cát sét

カタログ

catalô

カタツムリ

ốc sên

カサバ

sắn

催促する

thôi thúc

催促状

nhắc nhở

ガミガミ言う

rỉa ráy

ガマガエル

cóc

ガチョウ

ngỗng

ガム

kẹo sinh gumkẹo cao su

ガムテープ

băng dính

ガヤガヤと

rần rần

ガヤガヤする

rộn rịp

ガラ

sự sụp đổ, sự phá sản hàng loạt

ガラクタ

hàng hoa

ガラス

kínhthủy tinh

ガラスのポット

thẩu

ガラスのような

tờ

ガラスのように滑らかな

phẳng lì

ガラスコップ

ly

ガリガリ噛む

sần sậtsực sựt

ガリガリ齧る

mum

ガレージ

ga ranhà xe

ガンマ

gam-ma

ガーリック

tỏi

ガールフレンド

bạn gái

ガードする

ガードマン

bảo vệgác dan

ガーゼ

gạcsa

ガーター

áo nịt

ガイド

hướng dẫn viên

ガイドする

hướng dẫn

ガイドブック

sách hướng dẫn du lịch

ガウガウ

gâu gâu

ガキ

nhépnhóc

ガス

ga

ガスボンベ

bình ga

ガスコンロ

bếp ga

ガス漏れ

xì hơi

ガソリン

dầu xăngét xăngvàng đenxăng

ガソリンスタンド

cây xăngtrạm xăng

ガソリン油

xăng dầu

ガタガタ

xủng xoảng

ガタガタ鳴る

tạch

催眠術をかける

thôi miên

キノボリウオ

cá rôcá rô đồng

キノコ

nấm

キチヌ

Cá tráp vây vàng

キハダ

cá ngừ vây vàng

キムチ

Kim Chi

キャラコ

trúc bâu

キャンプ

trại lính

キャンプする

cắm trại

キャンプファイヤー

lửa trại

キャンディー

kẹo

キャンセル

hủy

キャンセルする

hủy

キャンセル待ち

chờ hủy

キャットフード

thức ăn cho mèo

キャッシュ・フロー

luồng tiền mặt

キャッシュカード

thẻ rút tiền

キャッサバ

củ sắnsắn

キャプテン

thủ quân

キャビンアテンダント

tiếp viên hàng không

キャピタル・ゲイン

lãi vốn

キャベツ

cải bắp

キャベツ レタス

xà lách

キュウリ

dưa chuột

キラキラする

sáng loáng

キラキラ輝く

sáng ngờisáng quắc

キリン

hươu cao cổkỳ lânlân

キリギリス

muỗm

キリストの生誕

giáng sinh

キリスト教

cơ đốc giáo

キリスト教徒

họ đạo

キロメートル

cây sốki lô mét

キロワット

ki lô oát

キログラム

cân tâyki lô

キンマ

trầu

キンマと檳榔子

trầu cau

キンマ(噛みタバコ)のひとかみ

trầu

キング

tướng

キン族

kinh

キーボード

bàn phím

キーホルダー

móc chìa khoá

キーカレンシー

đồng tiền then chốt

キッチン

nhà bếp

キックオフ

phát đá

キビナゴ

Cá trích lầm

キウイフルーツ

quả kiwi

キザな

chải chuốt

キジ

trĩ

キス

hôn

キスで子供をあやす

thơm

キスをする

hôn

キセル

xexe điếuxe lọ

傭船契約

hiến chương, điều lệ

ギャロップ

nước đạiphi

ギャンブルで大負けする

thua tháy

ギャング

phường

ギラギラ輝く

sáng quắc

ギリシャ

hy lạp

ギロチン

đoạn đầu đàimáy chém

ギンザケ

Cá hồi Coho

ギーギーいう音

rào rạo

ギブアップする

vài dài

ギブス

bó bột

ギシギシと音がする

cót kétcọt kẹt

ギター

ghi ta

ギターを演奏する

đánh đàn

ギター演奏

đàn

クチ

Củ Chỉ

クチトンネル

địa đạo Củ Chi

クメール

Khmer

クランク

tay quay

クラブ

câu lạc bộ

クラクション

kèn

クラゲ

sứa

クラシック

cổ điển

クラシック音楽

nhạc cổ điển

クラス

lớp

クラスメイト

bạn cùng lớp

クリーム

kem

クリームチーズ

kem phô mai

クリームパン

bánh kem

クリーム色

màu kem

クリーニング

giặt ủi

クリーニング屋

thợ giặt

クリップ

kẹp

クリックする

nhấp

クリトリス

đóc

クリアーファイル

bìa nhựa

クリスマス

nô enLễ Giáng Sinh

クリスマスツリー

cây thông

クリスチャンネーム

tên thánh

クリスタル

pha lêtinh thể

クレーム

than phiền

クレーン

cần cẩu

クレジットカード

thẻ tín dụngthẻ tín dụng

クレソン

cải xoongcải xoongrau liệtxà lách xoong

クロマグロ

cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương

クロワッサン

bánh sừng trâu

クロール

bơi cơ rôn

クローゼット

tủ quần áo

クロスカントリー

việt dã

クロサバフグ

Cá nóc bạc

クワイ

củ năng

クーポン券

tem phiếu

クーラー

máy sinh hànmáy lạnh

クーデター

chính biếnđảo chính

クークーと鳴く

クッキー

bánh quy

クッション

gốigối dựa

クジ

thăm

クジに当たる

trúng số

クスクス笑う

tủm

クズウコン

củ dong

クサフグ

Cá nóc sao

グラム

gam

グラフ

đồ thịbiểu đồ

グライダー

tàu lượn

グラウンド

bãi

グラス

ly

グリコーゲン

gơ lu cô

グリセリン

gơ ly xe lin

グループ

bầybọnnhómsắptaytập đòantoántổtập đoàn

グループのリーダー

trưởng doàn

グレード

phẩm loại

グロテスクな

rởm

グー

búa

グァバ

ổi

ケチ

kẹoki bo

ケチな

bủn xỉnkensẻnso kètủn mủn

ケチる

tùng tiệm

ケンケンをする

lò cò

ケーブル

cápdây nối

ケーキ

bánhbánh ngọt

ケシ

thẩu

ゲリラ

du kích

ゲーム

vántrò chơi

ゲートル

xà cạp

ゲストハウス

nhà khách

傲慢で奔放な

kiêu túng

傲慢で軽蔑すべき

khinh mạn

傲慢な

chóng lỏnkhoảnhkiêukiêu căngkiêu hãnhkiêu ngạongạongạo mạnthánh tướngvênh vangvúc vắctự cao

傲慢になる

lên nướclên râu

傲慢に振舞う

làm phách

コマーシャル・ペーパー

tín phiếu thương mại

コメントする

phê

コメディー

phim hài

コラム

mục

コリアンダー

mùingòrau mùingò

コルレス

đại lý(ngân hàng) đại lý

コルレス先銀行

ngân hàng đại lý nước ngoài

コレラ

dịch tảhoắc loạntảthổ tả

コレクション

sưu tập

コンマ

phẩyphếtphiết

コンロ

đèn

コントロールする

trị thủy

コンプレックス

khu liên hợp

コンプレッサー

máy nén khí

コンプレストエアー

khí nén

コンパ

cuộc vui

コンパス

kim chỉ namla bàn

コンビナート

khu liên hợp

コンビニエンスストア

cửa hàng tiện lợi

コンピューター

máy tính điện tửmáy vi tínhmáy tính

コンテスト

cuộc thi tài

コンデンスミルク

sữa đặc có đường

コンディショナー

dầu xảdầu xả

コンドーム

bao cao su

コンダオ島

Côn Đảo

コンクリート

bê tông

コングロマリット

tổ hợp độc quyền kinh tế

コンセント

ổ cắm điệnổ cắm

コンタクトレンズ

kính mắt tròng

コンサート

buổi hòa nhạc

コーナー

quầy

コーチする

rèn cặp

コーチーシナ

nam kỳ

コーラ

co la

コーラス

đồng ca

コール市場

thị trường vay không kỳ hạn

コール・レート

lãi suất cho vay không kỳ hạn

コーンスターチ

bột bắp

コート

áo khoáctơi

コートのボタン

nút áo

コーヒー

cà phê

コーヒーメーカー

máy pha cà phê

コーヒーフィルター

phin

コーヒー豆

hạt cà phê

コークス

than cốc

コットン

bông

コップ

chéncốc

コブラ

hổ mang

コピーする

sao chépcópsaophoto copy

コピー機

máy photo copy

コツコツと鳴る

côm cốpcồm cộpcốpcộp

コウモリ

dơi

コウライウグイス

vàng anh

コオロギ

dế

ココナッツ

dừa

ココナッツミルク

sữa dừa

ココナッツジュース

nước dừa

ココア

nước cacao

コスメ

bội hoànmỹ phẩm

コストインフレ

lạm phát tăng giá

ゴミ

rácrác rưởi

ゴマ

ゴマ油

dầu mè

ゴバップ

Gò Vấp

ゴム

cao su

ゴリラ

khỉ độc

ゴルフ

gôn

ゴルフをする

chơi gônchơi đánh gôn

ゴング

chiêngcồngkiểng

ゴンズイ

cá ngát

ゴーヤ

khổ quamướp đắng

ゴールの横木

xà ngang

ゴールキーパー

thủ thành

ゴキブリ

gián

ゴシップ

tùng đàmxầm xì

ザラ場

phiên giao dịch liên tục

ザラザラとした

lạo xạo

ザボン

bòngbưởi

ザクロ

lựuthạch lựu

gợnthương tích

傷つける

hạihãm hạinhuốcphương hại

傷つけるような

xấu nghĩa

傷のある

phải dấu

傷の多い

be bét

傷がつく

giập

傷心の

thương tâm

シナモン

quếvỏ quế

シナモンの木

quế

シナリオ

truyện phim

シマウマ

ngựa vằn

シャワー

buồng tắm

シャワーカーテン

màn buồng tắm

シャワーキャップ

mũ tắm

シャンプー

đầu gộiđầu gội đầu

シャンパン

sâm banh

シャンデリア

đèn treo

シャープ

thăng

シャーベット

xê cố

シャツ

áo sơmiáo sơ misơ mi

シャベル

sẻngxẻng

シャベルを使って働く人たち

vịt thìa

シャコ

tôm tích

シュートする

sút

シュークリーム

bánh su kem

シュウマイ

xíu mại

ショール

khăn san

ショートヘア

tóc ngắn

ショーケース

quầytủ kính

ショットガン

súng săn

ショップ

cửa hàng

ショッピング

mua sắm

シリンダー

xi lanh

シリーズ

tùng thư

シルバー市場

thị trường bạc

シロップ

xi rô

シロアリ

mối

シロカジキ

Cá cờ Ấn Độ

シロガネツバメウオ

Cá Tai tượng Đại Tây Dương

シンプル

đơn giản

シンプルで役に立つ

giản tiện

シンガポール

Xingapo

シンク

bồn rửa bát

シングルベッド

giường đơn

シンジケート・ローン

khoản vay hợp vốn

シートベルト

khóa dây bảo hiểm

シーフード

hải vịhải sản

シーソー

đu

シッポウフグ

Cá nóc vằn mặt

シッシッという声

ủiủi ủi

シトロネラ油

sả

シトロン

thanh yên

シティー

City (Trung tâm Tài chính của London)

シフト

ca

シダ

dương xỉ

傷めつける

hủy hoại

シアル

thùa

シイラ

cá nục heo cờ

シェービングクリーム

kem cạo râu

シェフ

đầu bếpvua bếp

シェイク

sinh tố

シガレット紙

giấy quyến

シクロ

xe xích lôxích lô

シグナル

thông hiệu

システム

bộ máyhệ thống

シスター

bà phuớcbà xờ

シソ

tử tô

シタン

trắc

傷を付ける

bợn

傷む

vữa

傷病の

tàn phế

傷病兵療養所

trại thuương binh

傷跡

sẹothẹo

ジャノメハゼ

cá bống bớp

ジャバラ

bễ

ジャポニカ米

gạo Japonika

ジャム

mứt

ジャンプする

nhảy

ジャンパー

áo cánh

ジャンク

thuyền mành

ジャンク船

ghe bầu

ジャングル

yên hàrừng già

ジャンケン

tù xì

ジャーナリスト

bỉnh bútnhà báo

ジャックナイフ

dao bảy

ジャックフルーツ

mít

ジャガイモ

khoai tây

ジャケット

vét tông

ジャスミン

làinhài

ジャズ

nhạc jazz

ジュージューいう音

xèoxèo xèo

ジュース

nước ép

ジュゴン

bò biển

ジョッキ

vại

ジョギング

chạy bộ

ジーンズ

quần jean

ジープ

dípxe gíp

ジフテリア

bệnh bạch hầu

ジタノキ

hoa sữa

スペード

xuổng

スペース

quãngkhông gian

スナップ

khuy bấm

スペアミント

húng lủi

スペイン

Tây ban Nha

スナギンチャク

san hô tổ ong

スペクトル

quang phổ

スノーボード

ván trượt tuyết

スマイル

nụ cười

スノコ

giátgiát giừng

スチュワーデス

tiếp viên hàng không

スチームする

hấp tóc

スチームバス

tắm hơi

スチームローラー

xe lăn đườngxe lu

スポンジ

hải miên

スポーツ

mônthể thao

スポーツの最終戦

chung kết

スポーツをする

chơi

スポーツ選手

vận động viên

スムーズ

thom lỏm

スムーズに動かない

rin rítrít

スモモ

mận

スラム街

hang chuột

スライド

ảo đăng

スリ

móc túi

スリランカ

Xri Lanca

スリッパ

dép đi trong nhà

スルメ

mực khô

スルスル動かす

tuồn

スレンダー

thắt

スローガン

khẩu hiệu

スワップ取引

giao dịch hoán đổi

スープ

canhxúpsúp

スープを料理する

thuôn

スーパー

siêu thịsiêu đẳng

スーパーマン

siêu nhân

スーツ

áo quần đồng phụcáo vét

スーツケース

hành lýnípva li

スッカラカンの

trống hổng

ストライプの

rằnrằn ri

ストライプ柄

đố

ストライキする

bãi côngđình công

ストライキをする

reo

ストレス

căng thẳng

ストロー

ống hút

ストーブ

lò sưởi

ストッキング

tất dàivớ da mỏng

スプリング

nhípruột gà

スプレー

xịt

スプレーのような雨

mưa bay

スプーン

muỗngthìa

スパン

nhịp

スパンコール

trang kim

スパイ

do thámđặc vụgián điệpmật thámmật vụnội ứng

スパイス

gia vị

スパイ活動

mật vụ

スパイ活動を予防する

phòng gian

スパゲッティ

mì Ý

スパゲティ

mì Ý

スピーチ

ngôn luậndiễn vănthuyết trình

スピーチする

diễn thuyết

ステンレス

thép không gỉ

ステンシル紙

giấy sáp

ステージ

sân khấu

スニーカー

giày thể thao

スベリヒユの一種

sam

スイーツ

đồ ngọt

スイッチ

phích cắmcông tắc

スイッチを切り替える

độn tóc

スイカ

dưa hấu

スイス

Thụy-sĩ

スウェーデン

Thụy-điểnThụy Điển

スカンク

xà lù

スカート

rẻováyxống

スカーフ

khăn vuông

スカイブルー

da trờI

スカスカの

kẹ

スキャナー

máy scan

スキー

trượt tuyết

スキップする

nhảynhảy dây

スギ(魚)

cá bớpcá giò

スクラブル(ゲーム)

trò chơi ô chữ

スクリュー

chân vịtchong chóng

スクリーン

màn bạcmáy chiếu

スクーター

mô bi létxe tay ga

スクグフレーション

đình đốn

スケート

trượt băng

スケートボード

xe hẩy

スケッチ

hình họaký họa

スケッチする

chấm pháphác họa

スケベ

thằng dê xồm

スケジュール

chương trìnhthời gian biểu

スゲ

gon

スゲと柳

liễu bồ

スゲのカバーマット

vỉ buồm

スコリア

xỉ

スコップ

móng

スコア

tỷ số

スジ肉

bạc nhạc

スズメ

chim sẻ

スズメの一種

ri

スター

sao

スターフルーツ

khế

スタッフ

nhân viên

ズボン

quần

ズボンとブローチ

quần thoa

ズボンの股

đũng

ズッキーニ

bí zucchini

ズドンという音

thình

ズキズキ痛む

thốn

ズタズタにする

rách bươm

セミの抜け殻

xác ve

セミナー

hội thảo

セメント

xi măng

セロハンテープ

băng dán

セロリ

cần

センナ

muồng

センチメートル

phânxen ti métxen ti mét

センザンコウ

tê têtrút

センター

trung tâm

セーム革

sơn dương

セール

bán giảm giá

セット

phosuất

セダンカー

xe bốn chỗ

セオム

xe ôm

セキュリティーチェック

trạm kiểm soát an ninh

ゼネラルストライキ

tổng bãi côngtổng đình

ゼリー

đông sương

ゼロ

khôngsố không

ソリ

xe trượt tuyết

ソルフェージュ

xướng âm

ソーホー

văn phòng nhỏ và văn phòng tại gia

ソース

lèoxốt

ソースパン

soong

ソーセージ

lạp xườngxúc xích

ソトイワシ

cá mòi đường

ソテーする

áp chảo

ソテツ

thiên tuếvạn tuế

ソフトドリンク

nước ngọt

ソフトウェア

phần mềm

ソフトコーラル

san hô mềm

ソフトシェル・クラブ

con cua lột

ソファー

ghế sa lông

ソ連

liên xô

傾く

chếch mácchênhchúcgiẹongảnghiêngniểngxếxiênxiên xiênxiêuxiêu vẹo

傾ける

ghélóng

傾いた

xéo xóxiên gócxiên xẹo

傾向

chiều hướnghướngkhuyết hướngthếthiên hướngý hướngxu hướngchiều hướng

傾向にある

nặng

ゾウムシ

傾聴する

nghiêng tai

傾斜した

vátvẹt

傾斜する

niểngtà tà

傾斜度

độ xiên

タペストリー

thảm

タマリンド

me

タマカイ

cá mú nghệ

タマカイ(魚)

Cá mú khổng lồ

タバコ

thuốc lá

タバコの燃えカス

xái

タバコの煙にむせぶ

say thuốc

タバコを吸う

hút thuốc lá

タレント

diễn viên

タロイモの一種

ráy

タンバリン

sênh tiền

タンロン

Thăng Long

タンニン

ta nin

タンダ

Thanh Đa

タンカー

cángtàu chở dầu

タンク

tàu bòtăng

タンクローリー

xe chở dầu

タングステン

sợi đèn

タンゴ

tăng gô

タンザニア

Tandania

タンソンニャット国際空港

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

タームローン

vay kỳ hạn

ターメリック

nghệ

タール

hắc ín

タービン

tua bin

タッセル

ngù

タブレット

viên nénviên rập

タブー

úy kỵ

タピオカ

bột sắn hộtsắn

タピオカ粉

bột năng

タピオカ麺

bánh canh

タツノオトシゴ

cá ngựa

タニシの肉詰め

ốc nhồi thịtỐc hấp

タイ

Thái Lan

タイムカード

thẻ chấm công

タイヤ

lốpvỏ

タイヤとチューブ

săm lốp

タイヤのたが

tanh

タイヤの中のチューブ

ruột xe

タイトル

nhan đềtíttựa đề

タイトルを与える

phongphung

タイプライター

máy chữ

タイプ紙

giấy đánh máy

タイピングをする

đánh máy

タイツ

quần nịt

タイガ

tai ga

タイセイヨウマグロ

cá ngừ vây đen

タイセイヨウチョウザメ

cá tầm Đại Tây Dương

タイセイヨウニシン

cá trích Đại Tây Dương

タイセイヨウダラ

Cá tuyết Đại Tây Dương

タイセイヨウクロマグロ

cá ngừ đại dương

タイ科の魚

cá tráp

タオル

khăn laukhăn mặt

タクシー

tắc xixe tắc xi

タグボート

tàu dắttàu lai

タコ

bạch tuộc

れんが積み職人

thợ nề

よたよた歩く

cò rò

よぎる

sổ

よき日

giai kỳ

よく

haynăng

よく効く

thần hiệu

よくこねられた

nhuyễn

よく似ている

in như

よく作られた

thụcthuộc

よく勉強する

năng học

よく火が通った

chín

よく理解する

lĩnh hộitỏ

よく眠る

ngủ ngon

よく煮込まれた

nhừ

よく面倒をみる

chăm chút

よく面倒を見る

săn sóc

よく行く

tới lui

よく見える

sáng mắt

よく見る

săm soi

よく解る

sáng mắt

よく訓練を受けた

thục

よく考えた

thong thả

よく考える

xemxem

よく整理された

gọn mắt

よその人

hàng xứ

よそ行きの洋服

nậu

よだれ

nước miệng

よだれをたらす

rỏ dãi

よだれ掛け

yếm dãi

よちよち歩きをする

choài

よちよち歩く

lững chững

よどみない

sõi

よじれる

quăn queoquằn quèoquằn quẹoquặn quẹotrẹovẹo

よじ登る

leoleo trèotrèotrèo leo

よこしまな

quanh quẩnquanh quéovạy

よい評判

thịnh danh

よい考え

mỹ ý

ように

sao cho

ようこそ

hoan nghênh

よりはっきり見せる

tỏ rạng

よりかかる

nương

より一層~する

thêm

より分ける

sảy

より明るく輝く

nuốt

よろめく

lảo đảongả nghiêngthất thểu

ô

傘下

chi nhánh

傘下企業

công ty phụ, công ty con

サミット

(hội nghị) cấp cao, (hội nghị) thượng đỉnh

サポディラ

xa bô chê

サメ

cá mập

サヤ

độ tản khai, độ chênh lệch

サラダ

gỏixà láchsa lát

サラサハタ

cá mú chuột

サラサラいう

xạc xàoxào xạc

サラサラいう音

sột soạt

サワラ

cá thu

サンマ

cá dao

サンプル

mẫu

サンプル商品

mẫu hàng

サンドクラブ

dã tràng

サンダル

dépxăng đan

サンダルウッドの香り

đàn hương

サングラス

kính râmkính mát

サンタクロース

ông già nôen

サービス

phục vụdịch vụ

サービスする

phục vụphụng sự

サービスを利用する

sử dụng dịch vụ

サービス料

phí phục vụgiá dịch vụ

サーフボード

ván lướt

サーフィン

lướt sóng

サーベル

mã tấu

サーカス

xiếc

サボテン

xương rồng

サッカー

bóng đátúc cầu

サッカーのフォワード

tiền đạo

サッカーのセンター

trung phong

サッカー競技場

sân bóng

サッカー選手

động viên bóng đá

サトウキビ

mía

サトウキビジュース

nước mía

サパ

Sapa

サツマイモ

khoai lang

サテン

xa tanhvải phi bóng

サドル

yên

債券

trái khoảntrái phiếu

債券市場

thị trường trái phiếu

債券償還

mua lại chứng khoán

債券先物市場

thị trường giao dịch trái phiếu kỳ hạn

サイ

tê giáctê ngưu

サイレン

còi

サイレンの音

toe toe

サイロ

ủ tươixi lô

サイン

dấusintín hiệuchữ ký

サインする

ký tên

サイコロ

thò lòxúc xắc

サイゴン

Sài Gòn

サイズ

cỡsố

サウナ

phòng tắm hơi

サウジアラビア

Arậpxêút

サクソフォーン

Xacxôsaxophone

サザナミフグ

Cá nóc chuột vân bụng

債務

khoản nợ, nghĩa vụ

債務危機

khủng hoảng do các khoản nợ

債務履行

thực hiện nghĩa vụ

債務不履行

không thực hiện nghĩa vụ

債務保証

bảo lãnh nhận nợ

債務利払いの停止

sự tạm ngưng việc thanh toán lãi suất

債務を負う

mắc nợ

債務を返済する

gỡ nợ

債務償還

thanh toán nợ

債務国

nước mắc nợ ròng

債務繰延べ

định lại thời gian biểu

債務証書

trái phiếu, giấy nợ

債務者

khiếm chủngười mắc nợ, con nợ

債務残高

nợ còn lại

債権

phiếu nợ, giấy nợ

債権国

nước chủ nợ

債権者

trái chủngười chủ nợ, người cho vay

債権残高

nguy cơ rủi ro

債権流動利回り

lợi tức chứng khoán

傑作

kiệt tác

傑出した

kiệtkiệt xuất

もたれる

tựa

もたらす

đem đếnviệnxui khiến

もぎ取る

giựtkhều

もくろむ

vẽ

もくもくと立ち込める

ùn ùn

もくもく立ち込める

nghi ngút

もぐり込む

nhùixenxen

もぐもぐ噛む

sếu sáo

もぐもぐ食べる

làm nhàmlem lém

もちろん

đã đànhtất nhiên

もち米

cốmgạo nếplúa nếpnếp

もち米粉

bột nếp

もったいぶる

đỏngđỏng đảnhnhặng bộnhặng xị

もっと

nữa

もっともらしく話す

trăm

もっと欲しがる

thòm thèm

もつれた

rắc rối

もつれる

líunhằngríurối

もてなす

đãiđãi đằngthếtthù tiếpthù ứngthừa tiếptiếp đãi

ものともしない

không quảnnài baosá quản

もののはじける音

lách tách

ものすごく近い

sít sịt

もの寂しい

lạnh lẽo

ものもらい

mắt hột

もの悲しい

bảng lảng

もはや~でない

không còn

もはや~はない

còn đâu

もみ合い

việc hợp nhất

もみ殻を吹き分ける

quạtsảy

もみ殻を吹き分ける人

quạtquạt hòm

もみ殻を吹き分ける機械

quạtquạt hòm

もみ洗いする

vo

もみ消す

giụi

もがき死ぬ

giãy chết

もがく

giãygiãy giụango ngoequậy

もじもじした

lừng chừngthập thò

もじもじする

ngo ngoethậm thà thậm thụt

もし

nếu

もしくは

hayhoặchoặc là

もしも

もしもし

a lô

もし~だったら

nhỡ

もし~でなければ

bằng nhưví chăng

もし~であれば

hễ

もし~ならば

giágiá dụgiá màgiá nhưnếungộ nhỡnhưnhược bằngphải chiphải nhưphỏng nhưtúng nhiêntúng sửví bằngví dùví phỏngví thử

もし~するならば

もし~することがあれば

họa chăng là

もし本当ならば

như quả

もごもご言う

dấp dính

もういい

thôi thôi

もうすぐ

gần

もうすぐする

sắp

もう十分である

thôi thôi

もう少し

ráng

もう一度する

làm lại

もう一回

một lần nữa

もろい

chất chưởng

もやし

giá

もらす

phẹt

もむ

やたらに加える

tương

やぎ座

Dương Cưu

やきもきする

sốt ruột

やっと理解する

mới hay

やつ

ngữtên

やつれた

bần thầnphờrã rượirạctiều tụyxờ xạc

やつれた人

xờ xạc

やつれる

khặc khừkiệt quệlừ đừlừ thừlử thử lừ thừxàuxìuxịu

やどり木

tầm gửi

やがて

chốc nữaít nữamấy chốcmấy hơimột maimột ngày kianay mai

やがてする

sắp

やがて尽きる

lụn

やがて終わる

lụn

やがて~する

đến nơi

やあ

ái chàchào

やさしくて徳のある

hiền hòa

やさしくて慈悲深い

hiền hậuhiền từ

やさしく教える

khuyên dỗkhuyên răn

やさしい

ngon

やかましい

rầm rầm

やかん

siêutích

やせた(土地などが)

bạc màu

やせこけた

xương xảu

やせる

xuống cân

やせ細った

ốm

やせ衰えた

rạc ràisòm sọmsọmvêu vaovõ vàngxo

やせ衰える

kheo khư

やり合う

vòng kiềng

やりやすい

tưởng bở

やり過ぎる

ứ hơi

やり気配

bản yết giá chào bán

やり方

lốilối lăngphương thứctác phong

やり手

thầy bà

やめる

nghỉngưngthôitừtừ bỏ

やわらかく伸びる

rền

やわらかい

êmêm êmmởunhiễnnhỏnhụng nhịunonnõnxốpxốp xáp

やわらかいキャベツの芽

mụp

やもめ暮らしの手当て

tuất

ややすっぱい

rôn rốt

やや多い

hơi nhiều

やや大きい

hơi lớn

やや小さい

nho nhỏhơi nhỏ

やや希薄な

loang loãng

やや平板な

tèn tẹt

やや弱まる

nung núng

やや似ている

na nátừa tựa

ややザラザラした

ram ráp

やや傾く

nghiêng nghiêngxiêu xiêu

やや傾いた

thoai thoảithoải thoảixê xế

やや先の細い

thon thon

やや短い

ngăn ngắn

やや灰色の

xam xám

やや甘い

ngòn ngọt

やや熱い

hâm hấp

やや白い

trăng trắng

やや華奢でほっそりとした

thon thon

やや軽い

nhè nhẹ

やや近い

ngam ngám

やや薄い

nhàn nhạt

やや蒼白の

men mét

やや膨らんだ

phinh phính

やや腫れぼったい

phình phĩnh

やや正しい

ngam ngám

やや涼しい

man mát

やや淡い

nhàn nhạt

やる

nhằn

やる気がない

lừ đừ

やむ

ngưng

やむなく了承する

ép lòng

やむを得ず

cực chẳng đãmiễn cưỡng

やむを得ず~しなければならない

buộc lòng

やむを得ない理由で

ngặt vì

ゆったりと

đủng đỉnh

ゆったりとした

thong dongthung dungthùng

ゆったりとして気持ちが良い

thư thái

ゆったりと手足を伸ばす

sườn sượt

ゆったりさせる

nới rộng

ゆったりする

nới

ゆっくり

chậmchậm chậmchâm rãikhoanmàn màn

ゆっくりと

bỏm bẻmkhoan thailét đétlẹt đẹtlờ đờlúp xúplững lờlững thữngmon menrì rìrù rờthong thảthủng thẳngtừ từ

ゆっくりとした

tự tại

ゆっくりした

nu na

ゆっくりする

thư thư

ゆっくり音を立てて食べる

nhỏm nhẻm

ゆっくり水が滴る音

thánh thớt

ゆっくり注意深く

tần mần

ゆっくり散歩に出掛ける

nhàn tản

ゆで卵

trứng luộc

ゆでる

chần

ゆがむ

chậytrẹotrệchvẹo vọ

ゆすぐ

nước

ゆすり

tống tiền

ゆれ動く

rập rờn

ゆらゆら揺れる

hắt hiuhit hắt

ゆるぎない

vàng đá

ゆるがない

cương nghị

ゆるい

lỏng

ゆるむ

trộc trệchnới lỏng

むずがゆい

ngứangứa ngáy

むずがる

quấyrẹo rọcươnươn mình

むず痒い

rặm

むき出しの

nhănphanhtrầntrọctrống trải

むくんだ

phĩnh

むくむ

bị phồng rộp

むしり取る

rứttrật

むしろ

âu là

むしろを編むための紐

trân

むしろ~の方がよい

chẳng thà

むしろ~した方がよい

thôi thì

むしろ~する方が良い

thàthà rằng

むしゃむしゃ食べる

phồm phàmxào

むしる

nhổphứtvặt

むける

xước

むさぼり食う

ngấu nghiến

むさぼる

vụ

むかつく

lợmlợm giọngphẫn nộghê tởm

むかむかする

lợmlợm giọng

むせび泣く

thổn thức

むせる

sặc

むやみに

lăng căng

傀儡政府による政権の行使

ngụy quyền

傀儡政権

ngụy quyềntềtề ngụy

備忘の

bị vong

備品

thiết bị

唯一の

có mộtduy nhấtđộc nhấtđơn nhấtmỗi mộtmộtròng

唯心の

duy tâm

唯物の

duy vật

唯我の

lợi kỷ

唯我独尊な

duy ngã

唯我独尊の

độc tôn

優しく

sẽ

優しく言う

nhẹ lời

優しい

dẽ tínhhiềntử tế

優位に立つ

ỷ thế

優待する

khoán đãi

優先する

ưu tiên

優先株

cổ phiếu ưu đãi

優先権

quyền ưu tiên

優勝する

giật giải

優勢

thắng thếthểưu thế

優勢地位

thế

優勢を利用する

thừa thế

優秀な

ưu tú

優秀な将軍

vị

優秀な男性

tài tử

優等生

học sinh ưu tú

優美な

diễm lệtha thướtthanh cảnhthướt thayêu kiều

優生学

ưu sinh học

優遇

biệt đãi

優遇する

chiều đãiđãi ngộưu đãi

優越した

hơn hẳn

優越する

lấn

優良企業

công ty làm ăn phát đạt

優良株

cổ phiếu thượng hạng

優良手形

hối phiếu giá cao

優雅

anh hoa

優雅で礼儀正しい

thanh nhãthanh tao

優雅で立派である

thanh quý

優雅で行儀が良い

phong lưu

優雅な

nhãphong nhãphong vậntao nhãvăn nhãvăn vẻlịch lãm

優柔不断な

gàn

儲けが少ない

cơm chim

儲けをちょろまかす

kiếm chác

冥土

cõi âm

冥土と現世

u minh

冷厳な

khắc bạc

冷却チューブ

trắm

冷凍の

đông lạnh

冷凍する

ướp lạnhđông lạnh

冷凍庫

toa ướp lạnh

冷光

phát quang

冷遇する

tùm hum

冷静な

mát tínhnghiễm nhiênnhạt nhẽothản nhiêntrầm tĩnh

冷血な

máu lạnh

冷血動物

loài máu lạnh

冷蔵庫

tủ lạnh

冷淡な

lãnh đạmlạnhlạnh nhạtthào thợt

冷房

máy lạnh

問答

vấn đáp

問題

vấn đềviệc

問題なく

nghiễm nhiên

問題ない

không sao

問題にしない

sá chisá gìsá nàovẻ chi

問題に入る

vào dề

問題がある

có vấn đề

問題含み貸付

nợ vay khó đòi

問題を出す

ra bài

問題を複雑にする

vẽ chuyệnvẽ trò

問題解決に関する意見

luận án

問題提起する

đề

免ずる

miễn

免税

miễn thuếmiễn thuế

免税店

cửa hàng miễn thuế

免税債

trái phiếu miễn thuế

免疫

miễn dịch

免職する

bãi dịchbãi miễnphế truấttruất

免許

giấy phép

免許証

bằng

免責する

miễn trách

免除

sự miễn trừ

免除する

miễn trừ

公魚

mại

sáu

六畜

lục súc

六芸

lục nghệ

六角

lục giác

六角形

lục giác

六月

tháng sáu

cựu

元に戻せる

thuận nghịch

元のところへ戻る

lộn

元の主人

cố chủ

元の役職に戻る

khai phục

元の所へ戻る

hồi cư

元々

vốn

元金

tiền vốn

元通り

y nguyêny nhiên

元通りになる

hoàn nguyênlành

元通りにする

xở

元払い

hình thức thanh toán người gửi trả khi gửi hàng

剥く

bócchợttẽvẽ

剥ける

trợt

割って入る

xía

割合

nhịp điệunhịp độphần chiasuậttỷ lệtỷ sốtỷ trọngtỷ lệ

割増金

tiền phụ phí

割引

giảm giágiảm giá, chiết khấu

割引する

bớtbớt giá

割引チケット

phiếu giảm giá

割引債

trái phiếu chiết khấu

割引商社

hãng chiết khấu, cửa hàng bán hạ giá

割引発行

phát hành chiết khấu

割引金融債

trái khoán ngân hàng được chiết khấu

割引歩合

lãi suất chiết khấu

割引手形

hối phiếu chiết khấu

割当

phần được chia, phần được phân bổ

割り当てる

bổđiều độnggomphân cấp

割り当てる、流通させる

phân phối

割り算

phép chiatính chia

割り算の結果

hiệu

割り込む

chen chân

割れた

vện

割れ目

chớpkhe

割れ目を塞ぐ

hàn

割る

chiasútxẻxẻ

勿体無い

uổng

勿論

tất nhiên

勇士

dũng sĩ

勇壮な

hùng tráng

勇将

mãnh tướng

勇猛な

dũng mãnhhùng hồmãnh

勇猛な兵士

kiêu binh

勇猛果敢な

hùng dũng

勇気

dũngdũng khíkhí tiết

勇気のある

mạnh dạn

勇気をもって

mạnh dạn

勇気を出して

mạnh dạn

勇敢で頭が働く

trí dũng

勇敢で正直である

trung trực

勇敢な

anh dũngdũng cảmgià ganhảo hánkiêu dũng

bốnbốntứ

四十歳

tứ tuần

四分の一

một phần tư

四頭立ての馬車

tứ

四足付きの大きな箱

hòm chân

四極構造

mối quan hệ giữa các nước Nhật, Mỹ, châu Âu và châu Á

倫理

luân lý

倭人

nụy nhân

倶楽部

câu lạc bộ

cc

phân khối

CD市場

thị trường đồng nhất liên hiệp công ty

CI

sự đồng nhất của công ty, liên hiệp công ty

mũi nhọnsặttênthỉ

矢の羽

vày

矮小な

lè tè

矮小の

còi cọc

矛盾

mâu thuẫn

瞑想

thiền

瞑想する

tĩnh tọa

瞑想を始める

tham thiền

ngạchsuật

玉ねぎ

củ hành

火傷

bỏng

火傷をする

phỏng

火傷を冷やす

chườm

災い

áchvạ

珍しい

hiếmlạlỏm loi

珍しいことではない

lạ gì

理にかなった

chí lýđúng lýhữu lýphải điều

理にかなう

có lý

理に反する

ngang trái

理屈をつける

mượn cớ

理事

phụ chánh

理知的な

lý trí

理科

ngành khoa học tự nhiên

理由

lẽlý donhẽ

理由がなく

tự dưng

理由を示す

lấy lẽ

理解

hiểu

理解力

trí não

理解が早い

tinh

理解しがたい

thâm căn

理解しやすい

rẽ ròi

理解される

thấm nhuần

理解する

biếtgiác ngộhiểuhộilý giảinghe ranhận biếtthấmthấu triệttìm kiếmý hội

理論

lý luậnlý thuyết

理論を立てる

thuyền lý

理想

lý tưởng

理想郷

thiên thai

理性

lý tính

理性に欠けた

ngang ngang

理性を失う

loạn ócloạn trímê manmê mẩn

理性的な

lý tính

破れた箇所を塞ぐ

hàn khẩu

破れて裂けた

teng beng

破る

bểpháphụ

硫化物

sun phua

硫酸

lưu toan

硫酸塩

sun phát

đọi

lễ

礼儀

lịch sự

礼儀しらずの

láo toétláo xược

礼儀作法

lễ độlễ giáolễ nghi

礼儀知らずの

gấuhỗnhỗn hàohỗn láohỗn xượclăng loànlếu láovô phép

礼儀正しくて優雅である

thanh lịch

礼儀正しくて控えめである

nhũn

礼儀正しく話す

thưa gửi

礼儀正しい

có phéplễlễ phépnhãnhã nhặnthanhthủ lễ

礼節

lễ độlễ phéplễ tiết

礼節を重んじる

nghĩa hiệp

礼服

áo lễlễ phục

礼拝する

cúngcúng báicúng váilễ báithờthờ cúng

礼拝堂

giáo đườnglễ đường

điện

họa

ôngquatataotôitớtui

私たち

quả nhânta

私の

của tôi

私の名前は〜です

Tôi tên là 〜

私の考えでは

theo ý tôithiết nghĩthiết tưởng

私は〜です

Tôi là 〜

私は日本人です

Tôi là người Nhật.

私達(聞き手を含まない)

chúng tôi

私達(聞き手を含む)

chúng ta

稟議書

giấy đề nghị nội bộ

longrồng

竜に乗る

cưỡi rồng

竜宮

long cung

竜眼

long nhãnnhãnnhỡn

竜顔

long nhanmặt rồng

立夏

lập hạ

立体の

lập thể

立冬

lập đông

立候補する

ứng cử

立秋

lập thulập xuân

立証する

giãi bàygiãi giềgiãi tỏ

立案する

hnáp

立法の

lập pháp

立法メートル

mét khối

立派な

mỹ mãnrạng rỡrình rangrực rỡsộptốt đẹpvương giả

立派な城壁

trường thành

立派に

ra vẻ

立派に成長した子供たちのたとえ

quế hòe

立派に成長する

khôn lớn

立方

tam thừa

立方の

lập phương

立方体

hình hộphình lập phươngkhối

立方メートル

thước khối

立方根

căn bậc ba

立憲の

lập hiến

笑いが絶えない

chuỗi cừoi

笑い声

笑い声(擬音)

ha ha

笑いをこらえる

cười nửa miệng

笑いをかみ殺す

chúm chím

笑い話

hài đàmtiếu lâm

笑う

cườihớn hởtiếu

lờthời

lúatrấu

籾殻を吹きよける

糧秣

lương

tím

紫がかった

tia tíatim tím

紫芋

khoai mỡ

紫色

tíatím

累が及ぶ

lụy

累積

tích lũytích tụ, tích lũy

累積する

lũy tích

累積債務国

quốc gia nợ cộng dồn

累積赤字

thâm hụt dồn

累積投資

đầu tư tích lũy

累計

tổng số

累進する

lũy tiến

累進課税

thuế lũy tiến

ángđộđộ chừngkhoảnglóp léplối chừngphỏng chừngphỏng độ

約十

mươi

約定書

định ướcchứng thư hợp đồng

約分する

ước lược

約束

nóihẹn

約束に違反する

sai ước

約束する

hẹnhứahứa hènkết thúcước hẹn

約束を守る

thủ tín

約束を交す

đính ướcgiao hẹngiao ước

約束を破る

lỗi hẹnnuốt lờithất tínthất ước

約束を間違える

lỗi hẹnnhỡ hẹn

約束通りに

đúng hẹn

約束手形

kỳ phiếu

約数

số chiaướcước số

màng nhện

網膜

võng mạc

綿

gòngònbông

綿密な

tường tận

綿密な詳細

ngõ ngách

綿糸

bông

綿羊

cừu

綿花

bông

綿棒

bông gòn

綿毛

緩める

nới

緩んだ

lỏng lẻo

緩やかに

lờ đờ

練乳

sữa đặc

練習

luyện kim

練習してペラペラになる

nhuần miệng

練習する

dượtluyệnluyện tậptậptập huấntập tành

練習問題

bài làmbài tập

練習 

bài tập

練習船

tàu huấn luyện

緑青

tanh đồngten

緑茶

trà xanh

bẫyrậpcạm bẫy

罠にかける

bẫy

罠にかかる

trúng kếvào tròng

罠のかご

nơm

罠を仕掛ける

đánh bẫyđánh chônggài bẫy

羊膜

ối

羊毛の

len

群がる

lâu ngâunêmnô nứctụ bạ

群れ

bầybọncon đenđámđànđảngđờnkhómmẻnậunútphồnquânsắptụi

群れの先端に立つ

đầu đàn

群れごと

lũ lượt

群れからはぐれる

lạc đàn

群れをなす

ồ ạt

群れを成して

nhật nhâu

群れを成す

quần tụ

群れる

nườm nượp

羅列する

la liệt

羅針盤

địa bànkim chỉ namla bàn

翌月

tháng sau

翌日物

khoản cho vay tính theo ngày

猟犬

chó sănmuôngtẩu cẩutuấn mã

眩暈がする

xơ vơ

眼がくらむ

chóa

眼鏡

kínhkính trắngmục kínhkính mắt

猛犬

chó dữ

猛獣

ác thúhùm beomãnh thú

猛烈な

mãnh liệtthốc

烏龍茶

trà ô long

瘰癧

tràng nhạc

結びつける

đínhkết cấu

結び付けていない

rời

結び目

gútmúinút

結ぶ

kếtnốithắt

結納の品を返す

trả của

結納品を持参する

dẫn cướinạp thái

結納金

cheo

結納金を求める

tháchthách cứơi

痩せた

cằngầygầy gònạc

痩せぎすの

làng nhành

痩せてひょろ長い

dong dỏnglẳng khẳnglẳng ngẳnglẳng nhẳnglỏng khỏnglỏng ngỏngmảnh khảnhngẳng nghiu

痩せてあばたのある

rỗ hoa

痩せていて長身である

ngẳng

痩せて皺だらけの

khô đét

痩せて縮んだ

đét

痩せて病弱な

còm cõi

痩せて頬がこける

gầy võ

痩せて衰弱した

gầy yếu

痩せて骨ばった

hom hem

痩せて背が高い

dỏng caoleo kheolèo khèo

痩せこけた

beođen đétgầy đétgầy guộcgầy nhomhomhốc háchốc hếchkhẳng khiungẳng nghiutó ré

痩せこける

ròm

痩せ地

đất chay

痩せ細った

mảnh dẻốm nhom

痩せ細って病弱な

gầy còm

痩せ細る

tóp

痩せ衰えた

còmlọm khọm

痩せ衰える

mòn

bệnh

病んでいる

ốm oyếu đau

瑠璃

lưu li

瑪瑙

mã não

用心

dụng tâm

用心しな!

khéo đấy

用心する

coi taykheo khéoliệu hồn

用を足す

phóng uế

用品

đồ đạcvật dụng

用具

dụng cụkhí dụng

用語

lờilời văn

用水路

cống

用法

cách

用意

dụng ý

用意する

chuẩn bị

用意周到な

tốt lo

由緒

lai lịch

由緒ある家柄

nòi

由来

căn dolai lịch

申し上げる

bẩm

申し分のない

ổn thỏa

申し出る

dạmdângđưa ra

無効

mất hiệu lực

無効にする

vô hiệu hóa

無力な

bất lực

無反動砲

súng không giật

無口な

rù rì

無口の

lầm lì

無名の人

mít xoài

無声映画

phim câm

無定形の

vô định hình

無実の

oanoan uổng

無実を訴える

kêu oan

無害の

vô hại

無常な

sâu cay

無一文になる

trần trụi

無休

không có nghỉ

無形の

hình nhi thượng

無作為

ngẫu nhiên

無価値の

rơm rácvô giá tri

無地の

trơn

無利息

không trả lãi suất

無制限の

mông mênh

無分別な

ngôngtuồng luông

無味の

無味乾燥の

nhạt phèo

無傷の

nguyên

無償で与える

cho không

無償の

miễn phí

無償増資

phát hành cổ phiếu mới miễn phí

無償交付

phát hành miễn phí

無知で卑しい

ngu hèn

無知の

dốtdốt nátmê muộimítmít đặcmù tịtnghệchngu dốtngu xuẩn

無理に従わせる

ép uổng

無理をする

gắng gượng

無理やり

gượng gạo

無神の

vô thần

無神経

vô cảmkhông có xúc cảmtrơ

無秩序な

bát nháolốn nhốnlộn nhộnlộn xộn

無秩序に

bộncồng kềnhlộn ẩulộn lạolung bunglung tungngổn ngangxộn xạo

無秩序の

bừa bộnchơ chỏnghỗn độnlồng chổngnhiễu nhương

無節操な

vô nguyên tắc

無細胞の

vô bào

無線機

điện đài

無罪となる

miễn nghị

無罪にする

gỡ tội

無罪の

vô tội

無罪判決を受ける

trắng án

無罪を訴える

khiếu oan

無為にすごす

an nhàn

無用の

trớp

無用品

phế vật

無煙炭

than gầy

無益な

đoảnghãoluốngtoivô bổ

無菌の

vô khuẩnvô trùng

無額面株

cổ phiếu không mệnh giá

無風の

đúng gió

無視する

gạtgạt bỏloại trừlờn mặtmuối mặcngơphớtsểnh ra

無駄な

ba lăng nhănghãohoàikhốngluốngtaitào laotoiuổnguổng côngvô ích

無駄な労働

uổng công

無駄な経費

phù phí

無駄な議論をする

phiếm luận

無駄な費用

phù phí

無駄な時間

giờ chết

無駄になる

đốnđốn đờiđốn kiếpđốn mạthư hỏng

無駄にする

hao

無駄に費やす

hoài phí

無駄口

ba hoa

無駄口をたたく

chẻo méplẻo méplẻo miệng

無駄口をきく

phòi bọt mép

無駄口を叩く

leo lẻo

無駄使い

cơm tai

無駄遣い

hư phí

無駄遣いする

hao phítiêu pha

無駄遣いをする

bốc rời

無駄話をする

nhàn đàm

無駄骨

công cóc

無駄骨を折る

luống những

無駄金を使う

tốn tiền

無記名債券

trái phiếu vô danh

無記名株

cổ phiếu vô danh

無言でいる

tịt

無言で怒る

phẫn uất

無言の

ngầmvô thanh

無謀な

vô mưu

無謀に費やす

xài lớn

無責任な

lơ là

無責任の

vô trách nhiệm

無茶な

bây

無茶苦茶

ba trợn

無茶苦茶な

lộn bậy

無茶苦茶に

lung tungnhăngnhằng

無能な

vô năng

無能の

vô tài

無防備の

truồng

無関心な

đuềnhđuềnh đoàngđuềnh đoảnghẫng hờhờ hữnghững hờlơ làsểnhthơ thớtthờ ơ

無関心の

dửng dưngơ hờvô tâmvô tình cảmvô ý

無関係の

ngoài cuộcvô can

無配

không có cổ tức

無配株

cổ phiếu không trả cổ tức

無色の

tiêu sắcvô sắc

無限に広がる

bao la

無限の

rộngtriền miênvô biênvô cựcvô cươngvô hạn

無抵抗

bất đề kháng

無条件

vô điều kiện

無機の

vô cơ

無比の

tuyệt luân

無気力な

bần thần

無法な

tự do chủ nghĩa

無期限に

vô thời hạn

無情な

vô lương tâm

無我夢中

xuất thần

無料

miễn phí

無料にする

miễn phí

無意味な

ngang ngang

無意味なこと

trò trống

無意識で間違いを犯す

lầm lỡ

無意識に

bất giác

無意識の

mếtê mêvô trivô ý thức

無数の

chán vạnvô sốvô vàn

無敵の

tuyệt luânvô địch

無教養の

đểuđểu cánhđẻu giảquê kệchvô học

無担保

không được bảo đảm

無担保債券

trái phiếu không được bảo đảm

無担保社債

trái phiếu công ty không được bảo đảm

無担保貸出

cho vay không được bảo đảm

無性の

sinh dưỡngvô tính

焼きそば

mì xào

焼きを入れる

trui

焼き米の粉

thính

焼き網

vỉ

焼き物の人形

phỗng

焼き魚

cá nướng

焼き戻す

tôi

焼き払う

đốt pháthiêu huythiêu hủy

焼く

nungnướngrang

焼けて黒い

đen thui

焼ける

cháynám

焼けるように痛い

rát

焼けるように暑い

nòng nựcnóng bứcnóng nựcnồng nực

焼いて破壊する

thiêu huythiêu hủy

焼畑

nươngnương rẫy

焼肉

thịt nướng

燃えにくい

trẽn

燃え尽きた

vạc

燃え上がる

bốc cháycháy bùngđốt cháyngùn ngụt

燃えやすい

đượm

燃える

bénthiêu

燃えるような

phượng

燃え盛る

bùng cháy

燃え殻

tànthan xỉxỉ

燃やす

nhiên

略して解説する

sơ giải

略す

lược

略奪する

cướp phá

略式の

quaqua loa

略伝

tiểu sửtiểu truyện

略図

lược đồphác thảosơ đồ

略図を描く

phác

留学する

du học

留学生

lưu học sinhdu học sinh

留守

vắng nhà

留年する

đúplưu ban

留任する

lưu nhiệm

留意する

lưu y

煩わしく複雑な

phiền phức

煩わしい

chán chướng

煉瓦

gạch

煉瓦の家

lô cốt

牢獄

đề laolaolao lunglao lýlao ngụcngụcngục thấtngục tùnhà đánhà laonhà phatrại giam

牢獄に入る

hạ ngục

牢獄の看守

đề lao

đồvật

物ともしない

bao quảnbất chấpdạn dày

物の擦れ合う音

xạch xạch

物が強く落ちる音

oành oạch

物が落ちる音

xành xạch

物が水に落ちる音

tòmtõm

物寂しい

chán ngắtthê lương

物乞いをする

chìa tay

物事に動じない

tĩnh trí

物事をこじらせる

giở giói

物事を深く考えない

nhẹ bụngnhẹ dạnhẹ tính

物を売る

cất hàng

物を引き寄せる音

xành xạch

物珍しい目で見る

dòm dỏdòm ngó

物置小屋

lẫm

物音

tiếng động

物静かな

điễm tĩnh

物見遊山する

ngao du

物語

sự tíchtruyện

物語る

kể

物貰い

lẹo

物欲しそうに

hạt háu

物悲しい

bâng khuângbi hoàingùi ngùitiêu điềutiêu taoủ êưu sầuxám ngắt

物悲しい歌調

vãn

物怖じしない

chơi chua

盟主

minh chủ

盟約

minh ước

mắt

目力

nhãn lực

目で意思疎通する

đưa tình

目につきやすい

trước mắt

目に見えて

trông thấy

目に見えない

vô hình

目に涙をためる

rưng rưng

目の下のくま

thâm quầng

目の保養になる

sướng mắt

目の前で

nhãn tiền

目の前にする

dàn mặt

目の前がくらくらする

váng vất

目の粗い布

vải to

目の眩むような

huyễn diệu

目の隈

quầng mắt

目の荒い櫛

lược thưa

目まいがする

ngợpsay nắngvángvụng

目がくらんだ

tối mắt

目がくらむ

chói mắt

目がくらむような

tót vời

目がさえて眠れない

chong chong

目がチカチカする

hấp háy

目が眩む

lóamê ámngây ngất

目が眩むほど明るい

sáng lòa

目が疲れるほど

mỏi mắt

目が食べ物を欲しがる

đói con mắt

目が覚める

dậygiác ngộsáng mắt

目ざとい

lẹ mắt

目印

tiêu

目上に逆らう

mạn thuượng

目上の人

kẻ cả

目上の人と話す

hầu chuyện

目上の人に逆らう

chờm bơm

目上の人への尊敬語

tiên sinh

目上の人への呼びかけ

thưa

目上の人への敬語

tôn

目下につける語

thằng

目下の

trước mắt

目下の人に対する呼び名

em

目下の挨拶に答える語

phải

目を大きく見張る

trô trốtrố

目を大きく見開く

quắc mắttrao tráotráo

目を大きく開ける

thao láo

目を上げる

ngước

目を保護する

dưỡng mục

目を喜ばす

sướng mắtvui mắt

目を真っ赤にする

đỏ ngầu

目を覚ます

bảnh mắtthứcthức dậythức giấctỉnh dậytỉnh giấc

目を覆う

che mắt

目を見張る

tráo mắttrờn trợnvạch mắt

目を近づける

ghé mắt

目を赤らめる

đỏ con mắt

目を閉じる

dípnhắm mắt

目を楽しませる

ngoạn mụcngon mắt

目も眩むほど明るい

sáng chóisáng trưng

目も眩むような

ngất

目やに

ghèn

目やにが出る

kèm nhèm

目元

khóe

目先

tương lai gần

目先観

viễn cảnh trong một tương lai gần

目的

mục đích

目的で

nhằm

目的なしで遊ぶ

chơi phiếm

目的のない

rông

目的を達成する

thànhthành đạt

目的語

tân ngữ

目玉焼き

trứng ốp la

目立つ

nổi bậttỏ rạng

目眩がする

choáng vángchóng mặtlao đaoloáng choáng

目盛り

nấc

目盛りをつける

lấy mẫu

目隠しする

目障りな

chướng mắtgai mắtngứa mắttrái mắt

目障りになる

ềnh ềnh

目覚めさせる

cảnh tỉnh

目覚める

thức giấcthức tỉnhtỉnh

目視

tận mục sở thịnhìn bằng mắt thường

目薬

thuốc nhỏ mắt

目脂

mại

目標

bờ bếnmục tiêumục đích, mục tiêu

目標価格

giá mục tiêu

目標を示す

chỉ điểm

目標相場圏

thị trường mục tiêu

目標達成

bằng được

目標達成の手伝いをする

tác thành

目次

mục lục

目方が重くなる

lên cân

目撃する

mục kích

盲人

xẩm

盲従する

cắm đầu

盲従者

con rối

盲信する

mê tín

盲目

mù lòa

盲目の

đuiđui mùmanhmù quángxẩm

盲目の大道芸人

hát xẩmxẩm

盲目的な

mê ám

盲腸

ruột thừa

盛り上った

lùmlùm lùm

盛り上がる

giôrầm rộ

盛り土

盛り土する

vun

盛る

đơmxới

百合

huệ

隣人

láng giềng

隣国

lân bang

隣接した

kế cậnphụ cận

隣接している

giáp ranhhàng xóm

隣接する

tiếptiếp giáp

隷属する

lệ thuộc

chồimầmmầm mốngnanh

芽を出したばかりの

lú nhú

芽を出し始める

múm

芽を出さない

trẩm

芽を出す

mọcnảy nở

芽生え

manh

銘柄

tên nhãn hiệu

銘柄の正しい

chính hiệu

融和する

dung hòa

融資

cho vay tài chínhcho vay, tài trợ

融資する

tài trợ

融資金利

lãi suất cho vay

融資比率

tỷ số tài trợ

融通の利かない

cứng nhắc

融通手形

hối phiếu khống

鎧兜

áo giáp

moroivọt

鞭で叩く

đánh đònđét

鞭で打たれる

phải đòn

鞭の総称

roi vọt

鞭の音

vút

鞭を打つ

đòn

鞭打つ

quất

遊女

kỹ nữ

遊園地

khu vui chơicông viên

遊牧する

du mục

遊牧民

du mục

遊覧する

du lãm

遊覧船

lõng

遊説する

du thuyết

遊郭

lầu xanhthanh lâuthổ

遊戯

du hítrò chơi

遺言

di chúc

遺言する

giối giàgiối giăng

遺言をする

trốitrối trăng

落第する

đánh trượtgiẫm vỏ chuốihỏngrớttrượt

落花生

lạcphộng

落胆させる

tỏa chí

落胆する

nảnngã lòngtiu nguỷu

落成する

khánh thànhlạc thànhhoàn công

落成式

lễ hoàn công

cạnh khíadiệnmặt

面と向き合う

ngang mặt

面と向かう

giáp mặt

面子をつぶす

bôi mặt

面前の

diện tiền

面倒

phiền

面倒な

tế toái

面倒をみる

cai quảnchiếu cốđể ýtrôngtrông nom

面倒をしょいこむ

mua việc

面倒を見ない

ngảnh đi

面倒を見る

nhìnnhìn nhõ

面倒を掛ける

phiền hà

面倒見の良い

chăm nomchăm sóc

面積

diện tích

面目をつぶす

mất mặt

面目を潰す

vỗ mặt

面相

tướng

面談する

tiếp chuyện

面識がない

lạ mặt

面接

phỏng vấnphỏng vấn

面接する

gặp riêngphỏng vấn

蝋燭

soi

預金

tiền gửitiền ký quỹ

預金自動受払い機

máy rút tiền tự động - ATM

預金自動預入れ機

máy ký quỹ tự động - AD

預金自動支払機

máy thanh toán tiền tự động

預金者

người ký quỹ, người gửi tiền

預金者保護

bảo hộ người ký quỹ

預金残高

số dư có

領域

lĩnh vựcmiền

領収する

lĩnh

領収帳

sổ thu

領収書

biên lai

領主

bá chủchúa

領主権

bá nghiệp

領事

lãnh sự

領土

lãnh thổ

領土と見なされる河川湖水

thủy phận

領土内

nội địa

領地

lãnh địaphong địathái ấp

領空

vùng trời

領海

hải phậnvùng biển

類型

loại hình

類人猿

vượn người

類似の

tương tự

行き詰まる

cùng đường

行方

hành trạng

行方不明になる

tuyệt tích

裏面

sấp

cơm

飯屋

quán cơmtiệm cơm

裸体

lõa thân

裸体の

khỏa thânlổtrần trùng trục

裕福で優雅である

sangsang trọng

裕福で高貴な

giàu sang

裕福な

có củathịnh vượng

裕福な人々

xa mã

裕福な商人

phú thương

装う

養う

nuôinuôi dưỡng

養女

chị nuôidưỡng nữ

養子

con nuôidưỡng tử

養子にする

nuôi

養父

dưỡng phụ

養生する

dưỡng sinh

養蚕とクワ耕作

tằm tang

養蚕農家

nông tang

養蚕業

tàm tangtằm tơ

養育する

chăn dắtchăn nuôicúc dụcdưỡng dụcômsinh thành

養老の

dưỡng giàdưỡng lão

養老保険

bảo hiểm tuổi già

養殖する

thả

養母

dưỡng mẫumẹ nuôi

養成する

dưỡng thànhđào luyện

dinhdinh thự

bánhbánh giầy

要は~である

miễn là

要する

yêu cầu

要するに

chung quitóm lại

要塞

pháo đàipháo lũythành trì

要地

yếu địa

要素

nhân tốphần tửvật chất chủ nghĩayếu tốyếu tố

要約

toát yếutrích yếuyếu lược

要約して訳す

dịch thuật

要約する

dàn bàiđúc kếtthu gọntómtóm tắt

要約を理解する

thiệp liệp

要点

khía cạnhnétsự thểyếu điểm

要点を抜き出す

trích yếu

要求

yêu cầu

要求する

đòinho nhoenhu sáchyêu sáchyêu cầu

要求支払預金

tiền gửi thanh toán

要求払い

thanh toán ngay không kỳ hạn

駱駝

lạc đà

設ける

thiết

許さない

cấm

許す

cho phépdung thứkhoan thứnhiêu thứtha thứthểthể tấtthứ

訳の分からないことを言う

líu lô

訳のわからないことをいう

li la li lô

訳す

dịch

訳者

dịch giả

話題を変える

nói lảng

読みにくい

lu

読み書きが出来ない

thất học

読む

duyệtđọcxemxem

誘導する

sát sao

誘導抗力

ứng

誘惑する

cám dỗdỗdụdụ dỗdửmuamua chuộcquyến dỗquyến rũthả mồi

誘拐する

bắt cóc

論ずる

luận

論じる

quạc

論壇

luận đàn

論争

bút chiếnthiệt chiến

論争する

giànhtranh luận

論理

luận lý

論理的で明白である

rành mạchrành rẽ

論理的な

lô gích

論点

luận điểm

論題

luận đề

論証する

lập luậnluận chứngthao diễn

論説

luận thuyết

論調

luận điệu

論議する

bàn bạcbàn cãibàn địnhbàn luậnbiện bácnghị luận

論議を交わす

luận chiến

論者

luận giả

論戦

thiệt chiến

論戦する

luận chiến

論文

luậnluận ánluận văn

論拠

luận cứ

譲り受けた領土

nhượng địa

譲り合う

nhường nhịn

譲り渡す

nhường lại

譲る

đểnhường

cá hồi

cá voi

ngạcsấu

cá cơm

豊かな

giàugiầu

豊かな生活を送る

no ấmno đủ

象耳魚

cá tai tượng

鱗片

phấn

賄賂

bổng ngoạicủa đútlót

賄賂を受け取る

hối lộkhoét

賄賂を贈る

đútđút lót

路地

ngõ hẻm

路面

mặt đường

路面バス

xe điện bánh hơi

路面電車

xe đẩy hàng

bằngđại bànghọa mioanh

鸞鳥

loan

躍動的な

linh độnglinh hoạt

躍進する

tiến vọt

麦わら帽

mũ rơm

miến

軟らかい

dừlụng nhụng

黄泉の国

tuyền đài

黙して語らない

nhịn nói

黙然と

mặc nhiên

黙想する

mặc niệm

bè lũđồ

bánhkhâukiềngđóavòngvòng đai

輪廻

luân hồi

輪縄

thòng lọngtròng

輪番の

luân phiên

輪転する

vần xoay

輪郭を描く

phácphác họa

輸尿管

niệu quản

輸出

xuất khẩu

輸出する

ngoại xuấtxuất biênxuất khẩu

輸出市場

thị trường xuất khẩu

輸出依存型産業

nền công nghiệp dựa vào xuất khẩu

輸出価格

giá xuất khẩu

輸出優遇税制

đặc quyền miễn thuế xuất khẩu

輸出入

xuất nhập khẩu

輸出入管理制度

hệ thống điều tiết xuất nhập khẩu

輸出割当て

hạn ngạch xuất khẩu

輸出規制

các quy định về xuất khẩu

輸出超過

xuất siêu

輸出自主規制

tự nguyện hạn chế xuất khẩu

輸入

nhập khẩu

輸入する

nhập cảngnhập khẩu

輸入依存度

mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu

輸入制限

hạn chế nhập khẩu

輸入税

thuế nhập khẩu

輸入規制

quy định nhập khẩu

輸入課徴金

thuế phụ thu nhập khẩu

輸入超過

nhập siêu

輸入数量制限

hạn ngạch nhập khẩu

輸血する

chuyền máutiếp máu

輸送

sự vận chuyểnsự vận chuyển

輸送する

chởchuyển vận

輸送手段

tàu xe

辞める

từ chức

迎えて問う

đón hỏi

迎えにいって連れて帰る

đón

迎える

đónrước

迷宮

mê lâu

迷彩柄の

ka-ki

迷信

mê tín

迷路

mê đồ

迷路のようである

nhằng nhịt

迷惑な

phiền

迷惑を掛ける

phiền hàphiền lụyquấyquấy nhiễuquấy quảquấy rầy

cữu

霊媒師

then

霊廟

nhà mồ

霊園

nghĩa địa

霊魂

hồn pháchhồn víalinhlinh hồnvía vanvongvong hồnvong linh

霊魂に再び肉体を与える

thác sinh

霊柩

linh cữu

霊柩車

linh xaxe đámxe đòn

lục

露天の

giữa trờilộ thiên

露呈する

lộ liễu

露出する

bonggiơ

録画する

quay phimghi

録音する

thu thanhthu tiếngghi âm

露骨に

lộ liễu

露骨に笑う

hề hề

茹でる

chưngluộc

ngựcức

胸に抱く

úm ấp

胸が引き裂ける

xé ruộtxé ruột

胸が痛む

đau thươngê chề

胸をはだける

thỗn thện

胸をあらわにする

thỗn thện

胸板

yếm

郵便小包

bưu kiện

郵便局

bưu chínhbưu điệnnhà dây thép

郵便切手

郵便箱

thùng thư

郵便為替

bưu phiếuphiếu chuyển tiền

郵便番号

mã số bưu điện

郵便物

bưu phẩm

郵便貯金

tiết kiệm bưu điện

郵便車

toa thưxe thư

郵便料金

bưu phí

郵送費

phí bưu điện

郵政

bưu chính

lan

赦す

nhiêu thứ

薬学

dược học

薬局

hiệu thuốc

薬事法

Đạo luật về các Dụng cụ Y tế, Thuốc và Hóa mỹ phẩm

薬味

vị

薬品

dược phẩmthuốc menthuốc thangdược phẩm

薬品店

dược phòng

薬剤助手

dược tá

薬剤師

dược sĩ

cổng

門の総称

cổng ngõ

門下

môn hạ

門下生

môn sinh

門閥

môn phiệt

rơmtranh

藁、茅の総称

rơm rạ

藪医者

lang bămlang vườn

闇の

đen

闇夜の

tối trời

闇市

chợ đen

闇経費

quỹ đen

鑢をかける

giũa

thùy

葉状体

tản

葉緑素

diệp lực tố

葉腋

nách

蒸しきれていない

hấy

蒸し器で蒸す

hông

蒸し焼きにする

tiềm

蒸し煮する

tần

蒸し鍋

chõhôngnồi chõ

蒸し暑い

oi

蒸す

chuộichưngđồhấpluộctiềm

蒙古

Mông cổ

肋骨

sườnxương sườn

蓮華座

tòa sen

蓮根

củ sen

脆い

ẻo lảgiònmong manh

脇に置く

xếp

脇に抱える

cắp

脇に挟んで運ぶ

nách

脇役

vai phụ

脇をつかんで引っ張っていく

xách nách

脇目も振らずに

lùi húi

脇腹

hônglườn

脇腹の肉

lườn

野卑な

quê kệch

野卑の

ty lậu

野外

dã ngoại

野外戦闘

dã chiến

野心

dã tâmtham vọng

野心的な

hiếu thắng

野営地

phe

野犬

chó sói

野獣

dã thúhổ langthú rừng

野球

môn bóng chày

野生の

cỏdạihoang

野生の生姜

gừng gió

野生の鴨

vịt trời

野生の薔薇

tầm xuân

野生動物

thú rừng

野菜

rau

野菜と豆類

rau đậu

野菜の前に付ける語

rau

野菜の総称

rau cỏrau đậu

野菜炒め

món rau xào

野鳥

dã cầm

野蛮

dã manman rợ

野蛮な

dại

野蛮人

man dimọimọi rợrợ

野暮な

quê mùa

野次馬

con đen

野望

xa vọng

thể tíchlượngngầnnố

量子

lượng tử

臨床の

lâm sàng

臨終の時の息遣い

thoi thóp

臨界の

tới hạn

臨機応変に行動する

quyền biến

臨月になる

chuyển bụng

臨月の

gần ngày

臨時に

lây lắttạm quyềnxắp

臨時の

lâm thờiquyềntrợ thì

臨時雇

việc thuê lao động tạm thời

臨時採用者

tạm tuyển

金色

màu hoàng kim

腰痛

đau lưng

vế

酔っ払い

túy ông

酔っ払う

say mềmsay mèm

酔いつぶれる

be bétsay khướt

酔い癖がある

say sưa

酔う

đê mêmiệt màisay

mái chèo

艪を縛った紐

quai chèo

良し悪し

hay dở

良し悪しを比べる

so đo

良い

hảonghĩatốt

良いかどうか

nên chăng

良い天気

trời đẹp

良い家柄

thế giathế phiệt

良い作品

giai phẩm

良い医者

lương y

良い匂い

thơm tho

良い出来事

hảo sự

良い知らせ

giai âm

良い眺め

ngoạn mục

良い結果となる

chắc ăn

良い結果を出す

thắng lợi

良い血統

thế giathế phiệttông

良い香り

thơm tho

良い詩文

giai tác

良い賃金外給付の条件

tốt bổng

良い日を選ぶ

xem ngàyxem ngày

良否

có nếp có tẻ

良好

thuận hòa

良好な状況

thuận cảnh

良心

lương tâmlương tri

良心がない

vô lương

良心を失う

muội tâmtáng tận lương tâm

良縁

lương duyên

良縁によって結ばれる

đẹp duyên

良縁に恵まれる

tốt duyên

良識

lương tri

良質な

tốt

良民

lương đan

ngải cứu

若くて子供がいない

son

若くて強い

trai tráng

若くて元気が良い

son trẻ

若くて汚れの無い

thơ ngây

若い

nhỏnontrai trẻtrẻxanh

若い士官候補生

thiếu sinh quân

若い女の子

con bé

若い女性

chịthanh nữthiếu phụ

若い女性のメイド

hoa nô

若い女性を示して